2011. június 30., csütörtök

Eldobott kincseink

Talán mára eljutott népünk arra a szintre, hogy megértse, kifosztották, kirabolták. Vagyonát elherdálták és a bőrét legalább hétszer lenyúzzák az adókkal, járulékokkal, illetékekkel, hitelekkel, kamatokkal. Sok tragédián keresztül, tönkrement életek során, a megélhetés elvesztésekor lassan nyílik a magyarság szeme. Látja már, mindenét elvették. Szomorú ez a sors, de ennek így kellett történnie, hogy végre megértse ez a nép hova jutott. Sokakban még most sem érett meg, mitől hálátlan a magyar élet, miért fogy a magyar, miért nincs a fiatalokban a természetes vágy életük tisztes összekötésére. Hajlamosak vagyunk elintézni azzal, hogy ha nincs megfelelő anyagi biztonság, nem szaporodik egy nép.
Ez nem igaz! Történelmünk folyamán számtalanszor került nemzetünk a végpusztulás határára, mégis a legnehezebb időkben is eleget tett az isteni törvénynek, és létszámában gyarapodott. Elég, ha csak a megcsonkított trianoni időszakra gondolunk. Apáink, nagyapáink 6-10 gyerekes családokban nőttek fel, pedig akkor igazán nem volt semmilyen „szociális háló”. De volt tisztesség, szorgalom és a nemzetet képviselő és irányító kormány.

Népünk szaporodása nem politikai és nem gazdasági kérdés.

Ahhoz, hogy egészséges és ép lelkű gyermekeink legyenek, akik továbbviszik szép és büszke nemzetünket, ahhoz csodálatos, lélekkel rendelkező magyar környezet is szükséges. A madárdalos erdő, ahol a fák törzsükkel gyógyítják az emberi testet, erősítik gerincét. A mezők, a rétek, melyek színükkel és illatukkal táplálják a lelket. A csalitok, folyópartok gazdag, buja levegője és a vizek táplálják az érzelmeket. A mocsarak, lápok titokzatos lényei, a félelmetes hírű helyek megmozgatják a gyermeki képzeletet. Az ódon várak, kastélyok bolyongó szellemei, akik megtanítanak a múlt tiszteletére és erkölcsi példát adnak a hazaszeretetre.

Hol van ezeknek a kincseknek a megbecsülése?

Gondos tanítások elterelték a figyelmet kis hazánk eme csodáiról, a titokra szomjazó gyermekszíveket, pedig idétlen rajzfilmekkel, borzalmas mesékkel a televízióhoz kötötték és megmérgezték tudatukat a számítógép démonaival, melyek testi és lelki betegséget okoznak. De nemcsak a természet szépségeitől, a tiszta levegőtől, az egészséges mozgástól szakítottak el bennünket!
Ezer éve folyik a lélek megmérgezése a hazugságokkal, a tév-tanításokkal. Népünk egészséges lélekkel, csodálatos világképpel rendelkezett, hiszen állandóan kapcsolatban volt azzal a teremtő szellemvilággal, ahonnan őseit is kapta. Tudjuk, amikor e nemzetnek szüksége volt kiemelkedő vezérre, tanítóra, igazságos királyra, Ősurunk hatalmas teremtő erejéből kilépett az a hős, aki megmozdította a nemzet sorsát, előre vitte a haladást, megtestesítette azt a szellemi tudást, ami egy nép, népfolyam életét segíti, táplálja.

Népünk hiedelem- és hitvilága csodálatosan teremtő erejű!

Tudták és szerették az egyetlen, hatalmas Teremtő Atyát, akinek megnyilvánulásai ott voltak a hétköznapjaikban. Nem félték az Istent, mert a félelem nem engedi meg azt a fajta csodás összetartozást, mely népünket összekötötte a Teremtő Istenével, az Égi Édesatyjával. Az Egyetlennek a támogató megnyilvánulása volt a népet éltető négy elem, akiket hívtak Tűzistennek, Szélatyának, Megtartó Anyának (Földanya), vagy Vízanyának. Amikor szükséges volt, az Égi Atya ott volt a Viharistenben, a Hadak Urában, és a Láncos Miklósban. Népünk gazdag képzelete szépséges és jóságos lényekkel népesítette be a körülötte lévő világot, akik mind a Nagy Teremtő Isten megjelenései voltak, s az Ő szeretetereje által éltették népünket. Védték az erdőket, mezőket. A fák, a vizek szellemei, az embert égen-földön segítő jóságos tündérek, az állatokat istápoló, védelmező lények. Nem féltek a halottaiktól, hiszen tisztában voltak vele, hogy elődeik lelkei tisztulás után körülöttük vannak és segítik őket. Tisztelték, és hálásak voltak az őseiknek, és nemcsak a közvetlenül megelőző egy-két nemzedéknek, de népünk kezdeteitől élt összes őseikre is hálával emlékeztek. Azokra, akik megteremtették a nemzetet. Akik hazát szereztek. Akik szorgalmas munkával anyagi javakat hoztak létre, és meghozták azokat az erkölcsi törvényeket, társadalmi kapcsolatokat, amelyek megőrzik a nép egységét és összetartják a nemzetet. Nem kellettek nekik angyalok és ördögök, mert hétköznapi létükben tudtak különbséget tenni a jó és a rossz között. Tudták, hogy tetteiknek következményei vannak, ami visszahat rájuk, és nem a megbánást követték, hanem nem vétkeztek. Nem ítélkeztek, és nem működött a megbocsátás, mert az a megengedés lett volna. Nem kellett a megváltás intézménye, mert mindenki csak magát válthatja meg azzal, ha felismeri bűneit, tévútjait, elutasítja azokat, többé nem teszi, és aki ellen vétkezett, annak segített helyrehozni a következményeket.
Aztán bekövetkezett Géza és István kora, amikor a nemzet tiszta, egészséges lelkét erőszakolták meg a tévtanokkal. Elvették a hitét, és megölték a kapcsolatát Teremtő Égi Édesapjával, és Teremtő Anyjával. A Sólyom is üldözött lett, mint a „pogány” napjelkép. A templomokban szent pártus jeleseiket átkoztatták a néppel imába (!) foglalva. Eltiltották a természetet megszentelő rítusaitól, a ligetek, vizek mellett égő tűz mellől hideg, rideg épületekbe terelték őket. A Teremtő Anyából, Boldogasszonyból (Ba-u-dag) Szűz Máriát csináltak, éltető Napatyánkat felváltotta a félelmetes, bosszúálló isten személye. A sumírok az égi lényeket, az isteneket „dingir”-nek nevezték, ők lettek a mi tündéreink, akik a magyarságot és elődeit minden síkon segítették.
Ezt a segítő szellemi erőt nyomták le ártó, rontó szépasszonyokká, akik az ember lényeket gyötrik, kínozzák. Ügyes! Egy ilyen hiedelemben senki nem fordul a tündérekhez, tehát egy segítőnkkel kevesebb van!

A tudókból, gyógyítókból és füvesekből boszorkányokat alakítottak, míg Teremtő Atyánk földi szolgáit, a táltosokat pogány istengyalázóvá tette az új hit. A szellemi tudás erejével bíró, a vassal-fénnyel dolgozó, és a jószágokhoz is értő, „tudó” kocsisokat, kovácsokat rontó emberekké kiáltotta ki, akiktől jobb óvakodni.

Népünk csodálatos és hatásos gonoszűző szokásait ostoba zajolásnak nyilvánította a „nemes” néprajztudomány, míg az év meghatározott napjaihoz kötődő termékenységet segítő szokásokat, a hétköznapi varázslásokat babonává alacsonyította.

Az erős hatásos óvó és termékenyégi varázslásnapokra oktalan cselekményük és magatartásuk miatt meggyilkolt halovány szentek napját állították, akiknek bánatos energiája letompítja az adott nap erejét, tüzét, hatását, mely népünk életében segítő erőket mozdítana meg.
A jóságos, öreg, bölcs Láncos Miklóst, aki december idején járta a falut, a fonókat, és tanácsaival segítette az embereket, már a lánccsörgetés miatt is rossz szemmel nézték „tudósaink”. Pedig a lánc az összekötés, a szeretet láncolata, az ősök láncolata, a csörgetés pedig az egyik legjobb tértisztítás. Láncos Miklósból tehát lett az idétlen krampusz, aki már nem a varázsvesszőt osztogatja a világ jobbítására, hanem virgácsot ad, hogy verekedjetek! Láncos Miklós helyét pedig átvette a szlovák vagy cseh szó, a Mikulás, vagy a kommunista, lelketlen Télapó.

Hasonlóképpen eltorzult a téli napforduló is, ami mára nyáladzó, szeretetünnepnek csúfolt esemény lett, jó sok ajándékvásárlással, hogy a nép költse a pénzét, s ne a Fény születésére várakozzon, hanem rohangáljon.

Eredetileg Napisten születését ünnepelték december 21-én, majd három nap múlva őseink sólymokat röptettek, melynek jelképes tartalma szerint a sólymok és a tüzes celőkék emelik a megszületett Napot égi útján, hogy fénye erősödjön és borítsa be világunkat. Igen, ez a legnagyobb ünnepe őseinknek. Az együttlét, a szeretet, a hagyományok, a varázslások gyakorlásának az ideje.

Az még nem is baj, hogy Jézus születését erre a napra teszik, pedig nem ekkor született. Jelképileg belefér, hiszen Jézus, a Fény Fia, és a Fény születése nem zárja ki egymást. De ez a sok propagandista ének és vers, amivel szabályosan lenyomják Krisztus Urunkat a jászolba, szalmába, állatok közé, az bizony kemény propaganda. Így lehet a büszke és nemes pártus herceget hitelteleníteni, és egyben a szegények szívét a jászolban született kisdedre irányítani, akik majd utolsó fillérükig adakoznak ennek a képnek a megtartásáért.
Ünnepeljük Szent (?) István király napját, vagy az alkotmány napját, nevezett munkaszüneti napot, holott ez a nap az új kenyér tiszteletének és megköszönésének a napja lenne. Az alkotmány pedig csak egy emberi tákolmány, a Szent Korona Tan helyett.

A húsvét nem az isten meggyilkolásának ünnepe, hanem a kikeleté, a termékenységé, az újjászületésé. A pünkösd, őseinknél az Égi Tűz ünnepe a megtermékenyített kikelet szárba szökkenése, a tavasz termése. Az ősök tüze, és kapcsolat szent elődeinkkel. (ispilángi cérna) A közösségbe való bemutatás, és a gyermek befogadása a közösségbe, vagyis a gyermekek Napbemutatási szere, amikor is az ősi névadás szerint megkapják azt a nevet, mely egész életükben kötelezi őket. Bemutatják Napatyának, és magyarrá fogadják a kisgyermekeket, az új jövevényeket, ősurunk emberajándékot.

Drága magyar véreim!

Csodálkozunk, hogy lélekben sivárak, anyagiakban nincstelenek vagyunk?

A Géza-István fordulat írástudatlanná tette ezt a népet. Addig mindenki tudott róni, mert az elszámolást meg kellett egymás között csinálni. Nemzet szinten a törvényeket, a birtokviszonyokat, történelmet, gyógyító tudást feljegyzéseket a rovott pálcák őrizték. Aztán a „nemes” Gizella, István felesége felégettette az a központot, ahol ezeket a rovásokat őrizték, majd először pénzért gyűjtötték be a rovásokat, később fejvesztés terhe mellett. A múlt végképp eltörlése került!

Az írás tudása a papság kezébe került. Még a főurak, a nemesek sem tudtak írni mindenkor. El lehet képzelni, hogy a kolostori történetírásnak mi a valóságtartalma népünkről, történelmünkről, hitünkről, és milyen célt szolgált ez a fordulat.

Elmélkedjetek ezeken a dolgokon!

Ha pedig éreznétek a régmúlt szépséges kincseinek hiányát, keressétek azokat, mert még fellelhetők!

Bennünk van!

Az ősi vér még tartja a hatalmas szellemi tudást, és mi vagyunk az örökösei!

Ne hagyjátok elveszni!


--
"Ha tudod, hogy egyszerű, akkor könnyen megvalósítható,

de ha azt hiszed, hogy bonyolult, akkor sosem lesz elérhető"

Egy sennin mondása

2011. június 28., kedd

TITKOK ÉS KEKSZESDOBOZOK...

Manapság szinte mindenhol és mindenkinél van mobiltelefon. Ennek megvan az egészségügyi kockázata is, ahogy már ezen a blogon is láttuk (link). Van azonban egy másik kockázata is a mobilmániának, amiről  kevesebben tudnak: egy mobiltelefon ideális lehallgató eszköz azok számára, akik rendelkeznek a szükséges elektronikával, elsősorban az állami hírszerző szervezetek, de a multinacionális cégeknek dolgozó privát hírszerző szervezetek is és persze a szervezett bűnözés. Nem számít, ha a mobiltelefon ki van kapcsolva, akkor is távirányítható poloskaszerűen. Egyébként ugyanez a helyzet a hálózatra csatlakoztatott és mikrofonnal rendelkező számítógépekkel (asztali vagy laptop), különösen ha ezek egy "routeren" keresztül kapcsolódnak a hálózatra.

Mindezért már régóta tilos mobiltelefont vinni sok olyan helységbe, ahol valamiféle fontos tárgyalás folyik. Azonban nem mindig könnyű betartatni ezt a szabályt, hiszen nem illik motozgatni az ilyen tárgyalások előkelő résztvevőit. Ezek közül akadhatnak júdások is vagy valaki csak elfelejti kint hagyni mobilját, illetve nem akarja azt kint hagyni mert fél, hogy esetleg valaki kipecáz belőle adatokat. Lehet persze ilyenkor ideiglenesen kivenni az akkumulátort a telefonból, de ez kissé macerás. Ezért egy idő óta egyre több szervezet és vállalat azt a módszert alkalmazza, hogy a bizalmas tárgyalások résztvevői ugyan bevihetik mobiljukat, de odabenn a cseles kis jószágok alumínium kekszesdobozokba vannak zárva. Ezek a jól ismert dobozok igazi kis Faraday kalitkák, vagyis nem engedik át a jeleket amelyekkel akár diszkréten távolról is kapcsolatba lehet helyezni a mobiltelefonokat.

Az „őszödi beszéd” valószínűleg nem szivárgott volna ki, ha az ottlévő elvtársak kekszesdobozba zárták volna mobiljukat és elképzelhető, hogy akkor nem is lett volna fideszes kétharmad... Gyurcsán és a titokszolgálata nem ismerték volna akkoriban a kekszesdoboz titkát? Vagy talán ismerték, csak...? Talán sosem fogjuk megtudni a választ, de remélhetően a Jobbik és a magyar szakszervezetek nem csak ismerik a kekszesdoboz titkát, hanem használják is... mármint persze, ha tényleg a pórnép érdekeit képviselik és nem csak a demokráciakirakat szerepét játszák a globalizációs valóságshowban.  

2011. június 27., hétfő

A Végjáték prológusa – Kína ante portas

Az elmúlt hét történései után elkapott egy gondolat, ami azóta is motoszkál a fejemben, erről szeretnék írni Nektek. Vajon miért kezdett árnyékbokszba az Orbán-kormány tavaly az IMF-fel? És vajon miért nem követette ezt semmilyen szankció? A válasz számomra most derült ki: valószínűleg azért, mert már akkoriban megegyezett a kínai kormányfővel az 1milliárd eurós hitelről! Ne felejtsük el, hogy tavaly Kínában látogatást tett Orbán, valamint beruházásukba kezdett itthon több kínai cég. Így már érthető, hogy miért nem volt feltétlen szüksége az IMF kegyeire a narancs hatalomnak.

Ahogy azt Kraft is kifejtette, a kínai közeledésnek biztos nem a felebaráti szeretet az oka. Történelmünk is igazolja, hogy a Kárpát-medence kulcsfontosságú területen helyezkedik el. Gyakorlatilag nevezhetjük Európa kapujának is. Magyarország olyan hídfőállása lehet Kínának, ahonnan könnyűszerrel terjeszkedhet Európa felé (hála a schengeni övezetnek), valószínűleg ez is lehet a célja. Nem hiába sürgeti Soros György az EU központosítását, az Unió válságával érvelve (amit ő és más spekulánsok indítottak el). Egy komolyabb kínai térnyerés könnyen az EU végét jelentheti.

Nekünk, magyaroknak mennyire lehet előnyös ez a partnerség? Őszintén szólva bennem vegyes érzések vannak ezzel kapcsolatban. Jelenleg szükségünk van külső segítségre az ország talpra állításához, azonban nem mindegy, hogy ez milyen áron történik. A nyugati kazár bankár világ mellett Kína tűnik a kisebbik rossznak, de nem szabad elfelejteni az ország maoista múltját, és a jelenlegi apparátusát sem. A beruházások nagyon sok új munkahelyet adnának az országnak, de felmerül a kérdés, hogy mi mit adunk cserébe? Másik érdekes dolog, hogy mit fog ehhez szólni az USA-Izrael tengely? Bár utóbbi országban is nem olyan régen tett látogatást Ven Csia-pao.

Továbbá Gyurcsány is üdvözölte blogjában Orbán Kína politikáját. Ebből egyértelműen csak az derül ki, hogy a Fidesz-MSZP páros továbbra is egy érdekkörbe tartozik.

Az egész ügy pikantériája azonban a nyirkai-jóslat lehet, ha jól értelmezzük. A jóslat szerint: „Bevezetik a hét tevét, hogy az innen köpködhessen lángot –a bikát nyergelõ asszonyra.” Ez a pár sor az idő múlásával egyre kevésbé illik a zsidó betelepítésre. Sokkal inkább úgy tűnik, hogy ez egy keleti hatalom terjeszkedését hivatott előre jelezni (jelen felállás szerint Kínáét). Ha mindez megtörténik, akkor könnyen lehet elindítója egy nagyobb háború eseményeinek. A jóslat többi sora is erről tanúskodik, hogy a 7 teve bevezetése kül- és belföldön egyaránt feszültséget szít. Blogokat olvasgatva mindenhol azt látom, hogy a kínai hír megosztja a hozzászólókat, nem is kicsit.

És mi lesz velünk? Sajnos igazi nemzeti kormány nélkül csupán csepp vagyunk a politika tengerében. Úgy néz ki, hogy a történelem ismétli önmagát, újból egy nagyhatalom felvonulási terepe leszünk. Ráadásul az eddigi legalárendeltebb helyzetben kell várnunk a jövő történéseit.

2011. június 26., vasárnap

ANYAMÉH VAGY KÍGYÓ TOJÁS?

Az "E-Uterus" (virtuális ábrázolás)

E hónap 23-án összegyültek Brüsszelben az európai kormányfők, hogy egyeztessenek azokon a "megszorítási" intézkedéseken, amiket az EU le akar nyomni a görögök torkán. Egyeztettek is, de a gyülés elején Hermann van Rompuy, a jelenlegi EU állandó elnöke, meglepetés szerűen szétosztott a jelenlévőknek egy pazar fényképes brosúrát amely állítólag 30 millió forintba került az európai adófizetőnek. A brosúra az Európai Tanács hamarosan épülő 27 ezer négyzetméteres új központját mutatja be, amely a becslések szerint 84 milliárd forintba fog kerülni az európai adófizetőnek. Az uniós technokraták azzal indokolják az új épületet, hogy a jelenleg használt épület (a "Justus Lipsius" brüsszelli palota) túl kicsi. David Cameron, a brit miniszterelnök szerint viszont a jelenlegi épület „tökéletesen megfelel, a mikrofonok jól működnek, bőven elég a hely mindenféle tárgyalásokhoz és a felszolgált étel is finom". A brit miniszterelnök azt is megjegyezte, hogy ilyen fényűző új uniós épület hírdetése különösen botrányos amikor milliók számára fájdalmas megszorító intézkedéseket készül követelni az EU.

Herman van Rompuy, az EU elnöke.

David Cameron „arany kalitkának” nevezi a projektet miközben Bill Cash, az uniós költekezéseket átvizsgáló brit parlamenti bizottság elnöke „Aladin palotáról” beszél, amely valahol a „hiúság máglyája és Kafka kastélya” között áll. Emma Boon, a brit Adófizetők Szövetség elnöke szerint pedig „ Miközben itthon mindenen spórolnunk kell, nem engedhetünk még több őrületes költekezéseket az eurokratáknak. Ez egy újjabb bizonyíték arra, hogy nem szabad többet költenünk az Európai Unióra, hiszen már így is szét vannak szórva azok a milliók, amiket nap mint nap költünk rá.”

Az "anyaméh"... vagy inkább a kígyótojás?
Az „Archbishop Cranmer” népszerű brit blog véleménye az új uniós kormányzati palotáról még színesebb. Szerinte, az épület az Európai Uniót jellemző „halál kultuszt” képviseli, nem pedig az életet. Ugyanis, az épület különös formája miatt az uniós technokraták „E-Uterusnak” nevezik a palotát („uterus”, vagyis „anyaméh”) és arról papolnak kávézás közben, hogy majd sok sok nagy döntések fognak „születni” ebből a méhből. A Cranmer blog speciel azért is beszél uniós „halálkultuszról”, mert az elmúlt napokban Viviane Reding, az igazságügyi EU-biztos, súlyos pénzbirsággal fenyegette meg Magyarországot miután a kormány az örökbefogadást merészelte javasolni egy májusi plakátkampányban az abortusz banalizálása helyett. Ami a kormányzati kampányt illeti, természetesen nyomban el is lettek távolítva az életvédelmi plakátok a közterületekről és a közlekedési eszközökről, miután az EU felemelte hangját az abortuszt támogató brüsszelli miniszteren keresztül: link Hát ennyit a függetlenségünkről a sárga csillagos birodalommal szemben...

Visszatérve a témához, ami engem illet, egyszerűen nem vagyok képes anyaméht látni ebben a monstrumban, hanem sokkal inkább valamiféle kígyó tojást vagy egy hamvasztási urnát. Nagyon hasonlít arra az tojásfélére is az "Alien" filmben amiből kiugrik a bébiszörny, aki aztán kinyír mindenkit. Vagy akár egy boszorkányüstre is lehet gondolni. Az is rejtély számomra, hogy miért jó egy elvileg demokratikus és átlátható (köhöm köhöm) döntéshozó testületnek ilyesmibe zárkózni, örök félhomályban és acélketreccel körbevéve... akárhogy is, én ilyenkor inkább a sötétséget kedvelő patkányok vagy vámpírok világára gondolok, mint az anyaméhre.

Egyébként, az „Archbishop Cranmer” blog bejegyzésén található hozzászólások közt van egy, amely különösen érdekes számunkra. A kommentelő ugyanis –„Sov Res” néven- felhívja a figyelmet arra, hogy nemrég az ENSZ Menekültögyi Főbizottsága Svájcból Magyarországra telepítette központjának nagy részét… „Sov Res” szerint ez arra utal, hogy Magyarország számára a globális hatalom egy nagy bevándorló cunamit tervez. Vajon miféle bevándorló hullám szakadhat hamarosan a nyakunkra? Globálisék által kirobbantott háborúk áldozatai, kínai bevándorlók vagy esetleg hajléktalanná vált izraeli telepesek a palesztin állam létrehozása után? Wait and see…
 
Források:

The Telegraph
The Archbishop Cranmer

Pillanatfelvételek NarancsisztánbólAt Úr 2011 évében, június hónap elején történt. Királyunk a Gödöllői kastélyi parkjában készült történelmi (mint mindig) beszédet mondani az ott mulatozó uniós technokratáknak, amikor hírtelen zuhit küldtek a huncut égiek az előkelő társaság nyakába. Menekülés a kastélyba (nehogy már elázzanak a milliós öltönyök, cipellők és egyéb frizurák), ahol majd biztonságban lehet folytatni a szertartást. Csak hogy az égiek nem hagyták ennyibe és egy jól célzott mennykű újból megszakította a történelem fonalát. Másfél óra volt szükséges feltámasztani a ropogósra sült hangosítási rendszert, ezért úgy döntött a protokoll, hogy addig az uraság megtömi a majmot a séfek által előkészített (és a pórnép által kifizetett) sok csillagos lakomával (a sok ijjedség miatt már bizonyára korogtak a nemes gyomrok). A lakoma után azonban, királyunk valami fennséges ok miatt többé nem méltoztatott megjelenni, hogy befejezze az égiek által félbeszakított mondókát… Talán rájött, hogy aznap az égiek nem áhítanak több sületlenséget hallani tőle?

Közben Bayer Zsolt, aki nemrég még cikizte a jobbikosokat, mert azok csendőrséget akarnak a (nem-létező) cigánybűnözés megfékezéséhez („mégis mibűűűl?” kérdezte akkor gyúnyosan valamelyik tévéműsorban), Bayer tehát közben elfelejti bekapcsolni a szabványos polkorekt gondolatfejlesztőt és ilyeneket ír a Magyar Hírlapban. Jól tetted, ember, az igazlátás csak akkor károsodik, ha nem használják:


***

Falukutatók 

Igazából nem "róluk" lesz szó. Hanem arról, hogy ideje lenne feltámadniuk. Hogy legalább tudjuk, mivel kell szembenéznünk pillanatokon belül.

El kell merülni Zemplén és a Cserehát falvaiban. Hogy megértsük, mit is jelent valójában a nyomor, s mindaz, ami vele jár.

Zemplén és a Cserehát egyes falvai már nem Magyarországon vannak. Nem Európában vannak. Nem a Homo sapiens benépesítette Föld nevű bolygón vannak. Hanem túl mindenen, ami emberi, s ami még emberi maradt. S ez már régen nem „cigányügy”. Ez a mi ügyünk.

Ami Zemplén és a Cserehát falvaiban kinőtt a nyomorból, az elől nincs már menekvés. Abból a nyomorból legelőször a felfoghatatlan, iszonytató agresszivitás nőtt ki. Az egyszerű lopás már az élet része. A tolvajnak is, a meglopottnak is. De lassan az lesz a mindennapi brutalitás is. „Hétköznapi fasizmus” – mondhatnánk a közhelyet, hogy ne legyen ostoba közhely. Mert ott most ez van: hétköznapi fasizmus. A nyomor trónjára ült többség bosszút áll az ott felejtett kisebbségen. S hogy senki ne tévedjen: ott már a cigány a többség. Mert lassan minden nem cigány elmenekült. Még néhány konok öreg húzza, s néhány középkorú, akinek végképp nincs hová mennie. Ők jönnek haza az esti busszal Kazincbarcika vagy Ózd rettenetes gyáraiból, s a kocsma előtt összegyűlt horda gúnyosan üvölti feléjük: „Mi van, parasztok! Dolgozni voltatok!?” És röhögnek, ahogy a hiéna röhög a kilátástalan éjszakában…

A kirabolt öregasszonyokat, idős házaspárokat egyre gyakrabban össze is verik. (Gadnán megerőszakolták a nyolcvanéves asszonyt, majd fejszével levágták a lábát. Uramistenem!) Azóta, ha egy öregember éjjel felriad a szomszéd szobából áthallatszó zajra, magára húzza a takarót, és lapul, legalább az élete megmaradjon. Aztán másnap csöndesen odaadja az ország egyik legszebb református templomának kulcsát az arra vetődő idegennek. Az ufónak.

Az egyik faluból tavaly költözött el a legutolsó magyar család. A templom harangját azóta azért nem tudják ellopni, mert elrontották a sorrendet: előbb a harangtoronyba vezető falépcsőt vitték el, és tüzelték el, így most nem férnek hozzá a haranghoz.

A másik falu megmaradt iskolájába 165 gyerek jár, közülük 151 cigány. Az átlagos IQ hetvenes – ez az imbecilszint. Itt húzza az igát néhány szent őrült pedagógus, aki a májusi fizetését már nem kapta meg, mert a maradék pénz elment segélyre. És a hetedikes „tanuló” már terhes. Ikrekkel…

A harmadik faluban egy vállalkozó tíz cigányt akart felvenni állandó munkára, több pénzért, mint a segély. Kettő volt hajlandó elmenni dolgozni… És ülnek a porban, arcukon nyál csorog, és megdobálják az idegent.

A negyedik faluban a cigány uzsorás tizenhárom éves gyereklánnyal „él együtt”. Mindenki tudja, hogy uzsorás. Mindenki tudja, hogy gyereket hág. Baja nem lesz belőle. A törvények is mások arrafelé.

A barbárok foglalhatták el így valamikor Rómát. Bizony. A Zemplén és a Cserehát Magyarország legszebb vidéke. A Rákócziak földje. Illetve: volt. Ma: egy másik bolygó. S lehet erre finnyáskodni is, s lehet felháborodni és rasszizmust üvölteni. De értelmetlen. Az itt leírtak: fényképek. Pillanatfelvételek. Hiperrealista képek. S jó, ha tudjuk: amikor majd elmenekül onnan az utolsó magyar is, és már végképp nem lesz kitől és mit ellopni, akkor ez a populáció meg fog jelenni a városainkban. Jönnek majd kurvának, rablónak, gyilkosnak. És majd akkor tessék finnyáskodni…

Ideje van a falukutatásnak. Hogy lássuk és tudjuk, amit nem merünk látni és tudni. Pedig valami megoldást találnunk kell, méghozzá azonnal. Ami pedig bizonyos: aki tízéves koráig ebben a közegben szocializálódott, örökre menthetetlen. Ha valamit kezdeni akarunk mindezzel, le kell mondjunk néhány generációról. Ám a most hároméveseket ki kell szakítani ebből a környezetből. Akárhogyan, akármilyen áron. És el kell érni, hogy hetente legfeljebb hat-nyolc órát töltsenek otthon. Máskülönben végképp vége lesz mindennek.

2011. június 24., péntek

A Magyarországi Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének Nyílt Levele

Ezen levelet úgy a hazai mint a nemzetközi sajtó figyelmébe ajánljuk, valamint az itt leírt tények kivizsgálására nemzetközi segítséget kérünk az Európai Parlamenttől, továbbá Oroszországot mint a térség nagyhatalmát arra kérjük, hogy vesse latba befolyását az esetleges törvénytelenségek felderítésében.
Ugyanis ha a jogtiprásokra belátható időn belül, megfelelő jogorvoslat nem születik az már nem csak Magyarország belügyét képezheti, hanem annak határain túlra is kiterjedhet.
Ezen nemzetközi segítségre való felhívásunk történik azon okból kifolyólag, hogy úgy érezzük hazai porondon szervezetünk mindent elkövetett, amit a törvénytisztelő magatartás keretei biztosítottak.

Az utóbbi években Magyarországon a bankok, a hazai fizetőeszköz hitelezését, valószínűsíthetően mesterségesen, olyan előnytelen feltételekkel kínálták a polgárok számára, az úgynevezett devizahitelekkel szemben, hogy gyakorlatilag az elmúlt fél évtizedben nagy többségében „nagyon kedvező” feltételekkel, csakis deviza alapú-nak hirdetett hitelek kerültek kiközvetítésre. Ezeknek többsége CHF elszámolás alapján történt, mert mint mára bebizonyosodott, ezek a hitelek csak az elszámolási nyilvántartásokban deviza alapúak. A hitelt nyújtó bankok ezen hitelek folyósításakor, ténylegesen nem vásároltak devizát és a visszafizető részletek mellett nem is tartalékoltak devizát, illetve nem vásárolnak devizát a részletek visszafizetésénél. Ezek a hitelek mindig is forint hitelek voltak, forintban lettek kifolyósítva és forintban vannak törlesztve, viszont devizában vannak nyilvántartva anélkül, hogy árfolyam veszteségeik keletkeznének, amely nem létező árfolyamveszteségeket könyörtelenül az Adósokra hárítják.

A Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete (BAÉSZ) már 2009-ben többszöri alkalommal fordult ez ügyben a Bankszövetséghez, a Pénzügyminisztériumhoz, a Kormányhoz, a fogyasztóvédelemhez és az akkor még ellenzéki pártok vezetőihez, akik már azóta 2/3-os többséggel a hatalom kizárólagos gyakorlói.
Ezen beadványainkban arra is felhívtuk a figyelmet, hogy több mint egy millió család létbiztonságának veszélyeztetése, súlyos csalások következménye. Ugyanis a hitelek felvételének időszakában a hitelfelvevők nem tudták felmérni az ország valós gazdasági állapotát, amely gazdasági állapot egyenesen kihat a pénzügyi folyamatokra, ezáltal a hitelek visszafizetési lehetőségeire is. Ugyanis az akkori kormány meghamisította a gazdasági mutatókat, az őket kiszolgáló média dübörgő gazdaságról számolt be. Mára már köztudott, hogy a nemzetközi „gazdasági válság” nem okozója, csupán leleplezője volt a hazai állapotoknak. A miniszterelnök kiszivárogtatott Öszödi beszéde is azt bizonyította, hogy hazudtak éjjel és nappal hogy elrejtsék a valós állapotokat a választók elől, de a választók egyben a hitelfelvevők is, akik ilyen hazugságok árnyékában hoztak tíz vagy húsz évre szóló döntéseket.

A magyar jogban a csalás büntette akkor valósul meg, ha az áldozatot tévedésbe ejtik, tévedésben tartják és ebből kifolyólag anyagi kára keletkezik. Mindez az előbb felsorolt esetből megvalósult, de Magyarországon nincs az úgynevezett politikai felelősségre vonás lehetősége, bár véleményünk szerint ez közönséges köztörvényes csalásnak kellene hogy minősüljön.
Pontos számadatokkal nem rendelkezünk, de több öngyilkossági esetről is tudomásunk van, amelyek ezen okokból való kilátástalanságból fakadtak, anélkül hogy személyi felelősségek megállapításra kerültek volna.
Ugyanúgy eredménytelenül záródtak azon próbálkozásaink is, hogy a magáncsőd intézményének a bevezetését a törvényalkotók soron kívül napirendre tűzzék.
A jelenlegi többségi kormánytól is mindössze annyi tellett, hogy csakis a bankoknak kedvező, az Adósoknak a végső döfést megadó árfolyam befagyasztási intézkedést terjesszenek elő, ami csakis kizárólag arra jó, hogy a csőd előtt állók haláltusáját kitolja három évig, ugyanis a bankok az árfolyam különbözetet egy elkülönített számlán, kamattal terhelve vezetik és az árfolyam
rögzítésének lejárta után az Adósok mindezen különbözetet kamatostól vissza kell fizessék, valójában még több terhet róva rájuk, látszólagos segítségnek álcázva és a tömeges csődhullámot ezáltal szétoszlatva. Így azok akik már most is becsődölnének még három évig fizetnek a banknak amely majd három év múlva ugyanúgy kifosztja az Adóst mindenéből.
A virtuális árfolyam különbségekből adódóan, a bankok által értékbecsült és jelzálogként elfogadott ingatlanok mára már nem fedezik a valójában soha fel nem vett összegeket, ezért a bankok által ilyen-olyan faktoring cégeknek átadott ingatlanok, jóval piaci ár alatt kerülnek kalapács alá, úgy hogy az Adós nem csak az eddig befizetett törlesztéseit és az ingatlanját veszíti el, hanem akár több millió forint, soha fel nem vett összeg hátralékkal is maradhat és ez a a jellemző. Ezen virtuális többletköveteléseket a bankok, az adósok jövedelméből tiltja le akár több évig vagy évtizedig a magáncsőd intézményének hiányában, amelynek megalkotására egyelőre Magyarországon nincs politikai akarat, amely tény is bizonyítja a politikai réteg és a háttérhatalmi pénzvilág maffiaszerű összefonódását. Az ilyen embertelen intézkedések következtében az Adósokat nem csak több évi munkájuk gyümölcsétől fosztják meg, hanem a legális munkába való részvételtől is mivel 30%-40%-os fizetés letiltással Magyarországon képtelenség családot eltartani.

Magyarországon ugyancsak nem rendelkezünk csoportos perindítási lehetőséggel, amely törvénytervezetet a volt Köztársasági Elnök nem fogadott el és visszaküldte megfontolásra, mondván hogy visszaélésekre adna lehetőséget. Tette mindezt ugyanazon a napon amikor azzal együtt a holokauszt tagadásról szóló törvény is asztalára került amelyet elfogadott, az visszaélésekre okot nem biztosíthatott és azóta is mindannyian rendkívül fontosnak tartunk, mert valószínűsíthetően több tagadó van ebben az országban mint banki károsult. Viszont sajnálattal tapasztaljuk, hogy azóta sem került újból napirendre a visszaélésekre okot adó törvény tervezet. Ennek hiányában nem marad más hátra mint erőinket szétaprózva felvenni a küzdelmet a bankokkal szemben . Két éve a BAÉSZ elnöke polgári peres úton pert indított Magyarország legnagyobb bankja ellen, amely per két év után szinte még mindig a perelhetőségi megállapítás szakaszában van. A kilátások érzékeltetésére ismertetni kívánjuk azon tényeket, hogy a bank rosszhiszemű, tárgyalást hátráltató és akadályozó magatartást folytat, amelyért a bíróság több alkalommal is mulasztási bírsággal sújtotta, de előfordult az is, hogy az alperes bank elismerte mulasztását de ennek ellenére méltányossági alapon kérte a bírság elengedését, amelyet a másodfokú bíróság jóváhagyott és annak fellebbezési költségeit, az ügyben vétlen felperesre rótta nyolc napon belüli kifizetési kötelezettséggel, úgy hogy fellebbezésnek helyet nem biztosított.
Meglátásunk szerint mindezen törvénytelenségek és időhúzások arra szolgálhatnak, hogy megakadályozzák a per nemzetközi bíróság elé vitelét amilyen hosszú ideig csak lehet, tudván azt hogy egy esetleges csőd bekövetkeztével együtt a jogi lehetőségek tárháza is erősen megcsappan.

Mielőbbi nemzetközi kivizsgálását kérjük annak, hogy megállapításra kerüljön, hogy valójában-e deviza alapú hitelek voltak kiközvetítve és ezáltal jogosak-e az elvárt és behajtott árfolyam különbözetek, vagy csak fiktív, virtuális elszámolás alapján, soha el nem végzett ügylet után szedik be a bankok a törvénytelen módon hatalmas, meg nem érdemelt haszonnal a törlesztéseket, ezáltal koldusbotra és kilátástalanságba kergetve ember milliókat, téve mindezt a mindenkori kormányok asszisztálásával.
A megfelelő törvények hiánya, azoknak meg nem alkotása vagy a meglévőknek nem mindenkire egyformán való alkalmazása, megfosztja az átlag embereket az őket megillető jogi úton való igazság kereséstől. Addig amíg egy ilyen perben egy év csak azzal telik el, hogy a bíróságok sorra megállapítják illetékességüknek hiányát, elkallódott periratokra hivatkoznak, az Adósokat háromszor is kilakoltathatja a bank.
3
Félő, hogy nemzetközi nyomás és a helyzet megfelelő átvilágítása nélkül, az embereknek nem marad más választása, látván azt, hogy a törvénytisztelő magatartás olyan útvesztőkbe süllyed, amelyek a teljes ellehetetlenüléshez vezetnek, ezáltal a kétségbeesett helyzetek kétségbeesett reakciókat fognak kiváltani és mint utolsó önvédelmi eszközhöz, az erőszak alkalmazásához fognak folyamodni családjuk védelmében. A kormány valószínűsíthetően ezt nagyon jól tudja és ezért költ milliárdokat a válság ellenére, terrorelhárító szervezetek felállítására, egy olyan országban ahol a terrorizmus ismeretlen fogalom, ha eltekintünk Matuska Szilveszter 1931-ben végrehajtott egyéni akciójától.

A több nyelvre lefordított, az orosz miniszterelnöknek, az európai parlamentnek és a nemzetközi sajtónak is eljuttatott nyílt levél célja a jogi segítség kérés és egyben figyelmeztetés is azok számára, akik a közeljövőben üzleti kapcsolatba akarnak lépni az érintett Magyarországi bankokkal , hogy milyen kockázati következményekkel fog járni ha bebizonyosodik az, hogy a devizahitelek mögött valójában soha sem volt deviza és így az árfolyam különbözet behajtása valójában egy soha el nem végzett szolgáltatás, ügylet utáni, törvénytelen haszonszerzés. A fent említett perben, meglátásunk szerint a bank a következő jogszabályokat sértette meg, és ez szinte a teljes devizahitelezésre kiterjedhet.
Ptk.4.§.(1), Ptk.6.§.,Ptk.201.§.(1),Ptk.231.§(1)-(2),Ptk.232.§(4),Ptk.302§.,Ptk.361.§(1),Ptk.528.§.(3),Pénzintézeti törvény 213.§(1),1996.évi CXII.tv.Értelmező rendelkezésekIII. Egyéb meghatározások 7-es pontja, 87/102/EGK Irányelv 2. Cikk(3) bekezdése, 2008/48/EK Irányelv14 pontja, 275/2010.(XII.15.)Korm.Rendelet,1996. Évi 112. tv. ,Ptk.305.§(1),Ptk.306.§.(1)”a”


Kásler Árpád, a BAÉSZ elnöke.
2011.06.21

2011. június 23., csütörtök

A NYÁR KÉPE: "SZERETÜNK VIKTOR!"

"Pénzhiány miatt leállították a tervezhető műtéteket a Péterfy Sándor utcai kórházban. Szeptemberig csak a sürgős, életmentő beavatkozásokat végezhetik el az orvosok a kórház traumatológiai tömbjében (az egykori Országos Baleseti Intézetben), de a kórház más osztályain is." -folytatás itt-

Vagyis kezdődik. Hamarosan már csak azok férhetnek reális időn belül a magyar korházak műtőasztalához, akik darabokra szaggatva kerülnek ki valamilyen balesetből. Kérdés, hogy ezek is még meddig. Orbán megmondta, az adóbevételek 70 százaléka a nemzetközi bankároknak van átutalva, magyarán nincs már pénze a  magyarokra a magyar államnak. Járai szerint, akár húsz évig is az államadósság törlesztésére lesz fordítva a polgárok adója. Szóval nincs pénz semmire, ne is álmodozzunk, vége az "ittazidő" választási kampánynak és vége a narancsködös álmoknak is, emberek. Na de... tényleg nincs pénz semmire? Ez akkor hát mi a bűbánatos fészkes fene? 70 millió ezért? 70 millió ezekért? És ez most már rendszeresen? Na igen, de itt az "emberi méltóságról" van szó, nem pedig a betegek orvosi ellátásáról. Van ennél értékesebb? Nincs, Magyarországon most nincs. Akinek nem tetszik, mehet persze világgá, főleg ha itthon már mindent elveszített: a lakását a törvényfeletti ingatlanmaffiák vagy éppen az uzsora banki hitelek miatt, az egészségét az import áruházi lejárt szavatosságú, illetve ilyen-olyan módon mérgezett élelmiszerek miatt, az állását pedig az ország immár húsz éve tartó gyarmatosítása miatt. Ennyi.
 

2011. június 21., kedd

A nagy kincsvadászat Palesztinában

A szokásos módszeremmel élve, először nézzük a hírt, aztán a véleményt. Forrásom a „Nép”szava…
A Szentföld Ázsia felől. Majdnem annyi itt az olaj, mint Szaúd-Arábiában
Jeruzsálem – Tavaly augusztusban még csak másfélmilliárd hordónyi olajkincsről beszéltek, amelyet Ros HáÁjinnál találtak, ámbár akkor is hozzátették, hogy sokkal több is lehet a fekete aranyból. Ma már arról írnak a lapok, hogy a hi-tech törpeállam olajtartaléka Szaúd-Arábiáéval vetekszik.
Izrael gazdaságföldrajza évtizedeken át nem volt valami bonyolult, a tanulóknak csak azt kellett megjegyezniük, hogy a zsidó államban lényegében semmilyen komoly mennyiségű bányászható energiahordozót nem rejt a föld méhe, ércei sincsenek, vize sincs – nincs semmije, csak narancsa és olajbogyója.
Noha szokás volt emlegetni Mózest, aki ki bírta választani az egyetlen helyet a Közel-Keleten, ahol nincs olaj, az izraeliek igazából soha nem adták fel a reményt, hogy egy szép napon találnak olajat. Találtak is valamennyit, de legfeljebb napi ötezer hordóval tudnak felszínre hozni jelenleg, míg az izraeli gazdaság huszonnégy óra leforgása alatt negyedmillió hordót is elhasznál. (Egy hordó kb 159 liter.)
A jég a Földközi-tenger alatti gázleletekkel tört meg néhány évvel ezelőtt, míg tavaly nyáron a Tel-Avivtól néhány kilométerre keletre, a Nyugati Part (Ciszjordánia) határán végzett fúrások keltettek izgalmat a nagyközönségben, amely azonban hozzászokott a néhány évente felröppenő hírhez, meg ahhoz is, hogy rövid időn belül kiderül: a lelet vagy kicsi, vagy olyan mélyen van, hogy nem érdemes kitermelni.
A Ros HáÁjin-i Meged-kút mintáinak elemzése nyomán azonban kiderült, hogy ezúttal talán van mit keresni: jó minőségű, igen kevés ként tartalmazó olaj került elő, és a mintákban lévő víz aránya nem haladta meg a tíz százalékot. A mennyiség tekintetében tekintélyes adat – 1,525 milliárd hordó – látott napvilágot, de a jelentés azt állította, könnyen lehet, hogy alábecsülik a leletet.
A legújabb adatok fényében Izrael a világ harmadik legnagyobb olajtartalékával rendelkezik. Emiatt az eddig is rendszeresen címoldalon szereplő miniállam fontossága még inkább nőni fog. A világ olajtartalékának mindössze két százaléka felett rendelkező Líbiában kitört felkelés pillanatok alatt száz dollár fölé hajtotta az olaj hordónkénti árát.
Senki sem tudja, meddig fog tartani a közel-keleti instabilitás – annyi azonban bizonyosnak tűnik, hogy ha a világ egy része eddig nem nyugodott bele a zsidó állam létezésébe, ezek után még kevésbé fog. Igaz ugyan, hogy a 238 négyzetkilométeres olajlelőhely a 67-es határokon belül – tehát nem a Nyugati Part és nem a Gázai-övezet alatt – található, ami azonban mindegy, mivel a palesztinok a Golan-fennsíkon kívül Izrael teljes mai területére igényt tartanak.
Megnyugtató, hogy a felfedezésre egy stabil, gyakorló demokráciában került sor, amely a nemzetközi hitelminősítőknél rendre AA, A1 besorolást kap. Az sem közömbös, hogy Izrael rendelkezik az olaj kitermeléséhez szükséges technológiákkal. Minderre nagy szükség lesz. Dr. Juvál Bártov, az Israel Energy Initiatives vezető geológusa megkockáztatja azt az állítást, hogy a Szentföld méhében rejlő palaolaj mennyisége 250 milliárd hordóra rúg, ami csak tízmilliárd hordóval marad el a jelenleg ismert szaúdi készletektől. Ezt a mennyiséget még az Egyesült Államok is csak három és fél évtized alatt tudja felhasználni.
Elhelyezkedés a térképen
A palaolaj felszínre hozatalához rengeteg víz és energia szükséges, kérdés tehát, mibe kerülne a kitermelés. A legújabb izraeli technológiák – állítják az illetékesek – képesek arra, hogy háromszáz méter mélyen elkülönítsék az olajat a palasziklától, és ezek az eljárások nemhogy vizet igényelnek, hanem még vizet is termelnek. Igaz azonban, hogy csak elméletben, mert ezek a technológiák annyira újak, hogy még soha senki nem használta őket. Most zajlik majd a próbájuk, s ennek világszerte nagy lesz a jelentősége, ha ugyanis a vizsga sikeres, a technológiát mindenütt fel lehet használni a mélyen fekvő palolaj felszínre hozatalához, mégpedig vízpocsékolás és környezerombolás nélkül.
Izraelben a vízrétegek nem találkoznak az olajpalával, hanem az alatt több száz lábnyira helyezkednek el. A lelőhelyek nagyon gazdagok, ami azt jelenti, hogy tonnánként akár 23-25 hordónyi olajat is rejt a kőzet. A harmadik fontos tényező, hogy mekkora összegért lehet egy hordót kitermelni. A barátságtalan sarkvidéki készletek esetében – így Alaszkában – a járulékos költség elérheti a hatvan dollárt is. A számítások szerint ez az összeg 35 és 40 dollár között van, vagyis majdnem olyan kedvező, mintha mélytengeri fúrással hoznák felszínre az olajat a brazil partoknál. Lehet, hogy Mózes mégis tudta, mit csinál?
A lehetséges politikai következmények beláthatatlanok. A világ olajkitermelése az instabil közel-keleti diktatúrákból áttevődhet az energiaóriássá avanzsáló zsidó államba, valamint Brazíliába, Mexikóba és általában a világnak azon részeire, amelyek a befolyt összegekből nem az iszlamista terrort szponzorálják.
Izrael stratégiai elhelyezkedése új értelmet nyer. Az országból kiinduló csővezetékes energiaexport célja lehet közvetlenül Európa, de tengeri úton elérhető India és Kína is. Egy ekkora exportkapacitás kiépítésére Izraelnek jelenleg nincs pénze, de nem nehéz megjósolni, hogy a világ nagybankjai sorban fognak állni, csak hogy a beruházás részesei lehessenek.
Ha csakugyan nem tévednek a geológusok, egy ekkora lelet akár megduplázhatja az izraeli GDP-t, és rendkívül megerősödhet az ország fizetőeszköze, az új sekel, amely évek múltán akár a svájci frankhoz hasonlatos menekülővaluta szerepét töltheti be. Az olaj világpiaci ára csökkenhet – ami nem jó hír az arab világnak, Iránnak, de Venezuelának és az oroszoknak sem, akik nyilván mindent megtesznek a számukra kedvezőtlen világgazdasági fejlemények hatásának mérsékléséért.
----------------------
Nos, eddig a hír. És most egy kicsit kukkantsunk be mögé.
Kezdjük ezzel: „a tanulóknak csak azt kellett megjegyezniük, hogy a zsidó államban lényegében semmilyen komoly mennyiségű bányászható energiahordozót nem rejt a föld méhe, ércei sincsenek, vize sincs – nincs semmije, csak narancsa és olajbogyója”. Nos, ha tényleg így van, akkor hülyítve oktatták a saját tanulóikat is, a világot meg átverték, hiszen akkor miért mentek éppen oda? Szintén nem régi ugyanis a hír, hogy a Földközi tenger palesztin partjai hatalmas gázmezőket rejtenek (Gázai Gáz?). Most meg érkezik a hír, hogy ettől kissé dél-keletre meg egy hatalmas olajkészlet van a Föld mélyében.
És tessék mondani, csodálkozik még valaki, hogy az izraeliek nem akarják elfogadni az 1967-es ENSZ határokat?! Erősen kétséges ugyanis, hogy ezeket az erőforrásokat most fedezték volna fel.
De ássunk mélyebbre!

Már eleve Izrael jogos léte is erősen megkérdőjelezhető, melyet vallási indokokra építve hozott létre a zsidó világelit, tökéletesen figyelmen kívül hagyva az ottani őslakosok véleményét. Akit mélyebben érdekel a dolog, nézzen utána az 1917-es Balfour deklarációnak: http://hu.wikipedia.org/wiki/Balfour-nyilatkozat_%281917%29 , majd hallgassa meg Benjamin Freedman kongresszusi beszédét 1961-ből: http://www.youtube.com/watch?v=qHl6p0xR_kE , végül olvassa el Bunyevácz Zsuzsa: Az egyiknek sikerül…c. cikkét: http://www.hunhir.hu/index.php?id=28974&pid=hirek
Remélhetőleg fenti három elemből összeáll a kép mindenkinek, de ha nem, akkor a Népszava egy látszólag vicces kérdése megvilágíthatja: „Lehet, hogy Mózes mégis tudta, mit csinál?”
Persze, hogy tudta. A gazdag terület már az ókorban is a Kánaán volt, tekintve, hogy kánaániták lakták, előtte meg sumérok. Most ne térjünk ki ezen népek és a magyarok közötti rokoni szálakra, de akit érdekel a téma, nézzen utána pl. a tatárlaki korongoknak, és a rajta található írásmódot vesse össze a mezopotámiai leletekkel. A zsidók „istene” azonban – függetlenül annak lakosaitól – ezt a területet jelölte ki nekik, és ennek elfoglalásához minden engedélyt megadott, imigyen:

Ímé én Angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrízzen téged az útban, és bevigyen téged arra a helyre, a melyet elkészítettem.
Vigyázz magadra előtte, és hallgass az ő szavára; meg ne bosszantsd őt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van ő benne.
Mert ha hallgatándasz az ő szavára; és mindazt megcselekedénded, a mit mondok: akkor ellensége lészek a te ellenségeidnek, és szorongatom a te szorongatóidat.
Mert az én Angyalom te előtted megyen és beviszen téged az Emoreusok, Khitteusok, Perizeusok, Kananeusok, Khivveusok és Jebuzeusok közé, és kiirtom azokat.
Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat, és ne cselekedjél az ő cselekedeteik szerint; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze bálványaikat.
És szolgáljátok az Urat a ti Istenteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom ti közűletek a nyavalyát.
El sem vetél, meddő sem lesz a te földeden semmi; napjaid számát teljessé teszem.
Az én rettentésemet bocsátom el előtted, és minden népet megrettentek, a mely közé mégy, és minden ellenségedet elfutamtatom előtted.
Darazsat is bocsátok el előtted, és kiűzi előled a Khivveust, Kananeust és Khitteust.
De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled, hogy a föld pusztává ne legyen, és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.
Lassan-lassan űzöm őt ki előled, míg megszaporodol és bírhatod a földet.” (Mózes II. 23.)

(Nem mellékes a dolog, hogy a Bibliai „kitteusok” név alatt szkítákat kell érteni…) A zsidók „szerződése” JHVH-val tehát azt a területet jelölte ki nekik, amely a szkíták, sumérok, kánaániták lakhelye volt, de ez a szerződés több mint háromezer éve köttetett, viszont tekintve a történelmi tényeket elmondható, hogy az elmúlt háromezer évben gyakorlatilag nem létezett zsidó állam! A politikai cionizmus megjelenése azonban gyökeres változást hozott Palesztina történetében. Megteremtője Herzl Tivadar. A Judenstaat (A zsidó állam) című munkájában a zsidó állam megvalósítását követeli és megrajzolja ennek a körvonalait, Argentínát és Palesztinát tarja alkalmasnak rá. Művét olvasva úgy tűnik, nem igazán zavarta az, hogy Argentína és Palesztina lakott volt. S ugyan milyen az az „isten”, amelyik saját népével kiírtat másik népeket? Hát nem egy jó szándékú egyetemes isten az egyszer biztos...

No, de miért éppen Palesztina kellett nekik „ismét”? Ennek megértéséhez még globálisabban kell a kérdést megvizsgálnunk:
Az USA-t mind a négy háborújába (I. vh, II. vh, Vietnám, Irak) mézesmadzagon, előre kitervelt provokáció mentén rángatta bele a pénzvilág elitje – ismert okok miatt. Benjamin Freedman amerikai politikus 1961-es kongresszusi beszédében részletesen feltárja, hogy milyen fondorlatos módszerekkel sikerült a cionista lobbinak elérnie, hogy a „nagy testvér” belépjen a világháborúkba. A cionisták célja a 1897-ben íródott „cion bölcseinek jegyzőkönyve” óta ismert: totális világuralom. Az adja a jegyzőkönyvek hatalmas erejét, hogy maga az írás bizonyíthatóan hamisítvány, de a tartalom, az évszázados terv még is megvalósulni látszik. Erre most részletesen nem térünk ki, de érdemes megjegyezni, hogy e cél elérésének egyik legjelentősebb eszköze volt egy ideológiai-vallási köntösbe csomagolt hídfőállás létrehozása a Közel-keleten, Palesztinában, melyet a világháborúk következtében el is értek, és mely megfelelő alapot biztosíthatott a Kelet leigázásához.
Izrael egy vallási köntösbe bújtatott, tudatosan létrehozott „demokratikus” terrorállam. De miért volt olyan fontos az a terület? Egy lehetséges fizikai-gazdasági ok: Anglia megbízható zsidósággal betelepítendő Palesztina útján közvetlen összeköttetést létesített a brit gyarmatpolitika két sarkpontja között. Palesztina beleesik abba a világútba, amely Afrika legdélebbi pontjától, Cape-Town-tól Afrikán, Egyiptomon, a Szuezi-csatornán és Palesztinán át Indiáig vezet. A Szuezi-csatorna stratégiailag a világ egyik legfontosabb pontja (lásd. az oszmán-török uralom alatti útkereséseket keletre).
Tehát Palesztina geopolitikai szempontból igen jó helyen fekszik, s most hogy végre a szájtáti nagyközönség előtt is kiderült, még erőforrásokban is igen gazdag, talán nem kell csodálkoznunk az ott elkövetett, hat évtizede tartó népirtáson.

Ezután nézzük kicsit az erőforrások oldaláról is a témát!
Szokták mondani, hogy nincsenek véletlenek. Nos, úgy tűnik a zsidó államot most megsegítették a mélység áldásai, mely úgy tűnik eddig sem volt ismeretlen számukra:
1.Mózes 49,
25. Atyád Istenétől, a ki segéljen; a mindenhatótól, a ki megáldjon, az ég áldásaival, onnan felülről, a mélység áldásaival, mely alant terül, az emlők és anyaméh áldásaival.
Hm…

A népszava cikkének hozzászólásai igen zsidóbarátok és optimisták, miszerint az eddigi arab olajmonopólium megszűnik, mostantól be lehet inteni az olajembargóknak, stb., de a filoszemiták talán nem veszik figyelembe, hogy az egész Közel-Kelet már így is egy puskaporos hordó, és most, hogy finoman fogalmazzunk olaj került a tűzre… Nem biztos, hogy ez most hiányzott ott.
Ráadásul ez vélhetően visszavetheti az alternatív energiakutatást, amire eddig rá voltak kényszerülve a technológiai kutatásaikról híres izraeliek is (bár ebből a szempontból nem ismert, hogy csak vásároltak, vagy volt fejlesztés is, de valószínűleg az utóbbi az igaz).
Félreértés ne essék! Az, hogy mostantól Izrael olajnagyhatalom lett, a világ gondolkodóiban nem irigységet szül, hanem csak további történelmi szempontú kételyeket, és félelmeket a jövőre nézve… 
Eleve már felmerül a kérdés a környezetet tiszteletben tartó emberekben, hogy nem-e lenne szerencsésebb mostantól abbahagyni a Föld bőrének „zsírpárnájának” kiszivattyúzását, és végre komolyabban bevezetni a már régóta létező alternatív energiák alkalmazását, azokon a gazdasági szegmensekben ahol csak lehetséges?
Ráadásul amit most találtak Izraelben az „csak” olajpala, nem könnyűolaj. EROEI érték jóval tíz alatt, rossz esetben 1.4 (minden befektetett egységnyi energiáért 1.4 energiatartalmú olajat kapnak vissza). Magyarán irdatlan mennyiségű energia kell a kitermeléséhez, de állítólag, hogy-hogy nem „éppen mostanra” (!) létezik a technológia: „A legújabb izraeli technológiák – állítják az illetékesek – képesek arra, hogy háromszáz méter mélyen elkülönítsék az olajat a palasziklától”. És még kételkedünk benne, hogy nincsenek véletlenek??

Végezetül még egy pofátlan eleme a cikknek:
Megnyugtató, hogy a felfedezésre egy stabil, gyakorló demokráciában került sor, amely a nemzetközi hitelminősítőknél rendre AA, A1 besorolást kap.”
Tessék mondani! Egy gyakorló demokráciának alapköve más népek kiirtása??
És ami a hitelminősítőket illeti… a tesvírek már csak segítenek, nemigaz ? ;)

2011. június 21.

TT

2011. június 20., hétfő

Román tv a székelyekről...

Egy barátomtól kaptam ezt a cikket. Remélem, hogy az Erdélyben élő véreink meg tudják erősíteni, hogy ez a műsor valóban látható volt a román TV-ben..

 A székely megyék közös lobby irodát létesítettek Brüsszelben.  Romániában részben szavazatszerző céllal magyar, illetve székely ellenes hisztéria kezdődött. Erről a magyar sajtó részletesen beszámolt. Az Antena 3 Tv Conexiuni című műsorában azonban másféle hang is megszólalt.

Valentin Stan műsorvezető sokak számára meglepő hangot üt meg.

 Valentin Stan: Figyelem, kedveseim, talán nem tudjátok, miért haragudtunk meg a székelyekre. Akadémikusok kell legyünk ... te, mi azért haragudtunk meg, mert ezek autonómiát akarnak minden áron. Hát persze hogy igen, autonómia nekik, vagy autonómia nekünk, vagy autonómia akárkinek, ezt demokratikusan Románia parlamentje dönti el. Ez van, egy országban, az Európai Unió tagállamában. Én mind azt hallom...vagy azt, hogy nincsenek székelyek...vagy hogy autonómiát ezeknek.... de hát jó emberek...nekik joguk van kérni, nekünk az egészünknek meg jogunk van nem megadni. De hadd engedjék meg, mutassam be, miért is kérik ők ezt? Hadd mutassam be, tudjatok ti is egy dolgot, ti igaziak...

 Te, ez itt a Trianoni diktátum. Amit mi kérünk a magyaroktól, hogy  "Tartsák be Trianont, tartsátok be Trianont!"....De van egy rossz hírem: mi nem igazán tartjuk be Trianont...nézd csak, mit ír itt: a 47-ik cikkelyben így írja: Románia elismeri és vállalja a kapcsolatát Magyarországgal...Te,itt azt írja, hogy Románia, és nem azt, hogy Pápua-Új Guinea,te, ezek itt mi vagyunk...mi van itt, ember, ez egy másik diktátum? What? Hogy? Te, melyik diktátum ez, ember?! Mit mondtak ezek ott Trianonban, ember? Áoleo...hogy ez az...kedveseim...ez az úr, akit itt látnak, ez Vaida-Voevod...mivel nem akarok egyedül áruló lenni, gondoltam, komoly társakat szerzek magamnak....Ez Vaida-Voevod, az első román miniszterelnök, aki aláírta az 1919-es, kisebbségek védelméről szóló keretszerződést, ahol,micsoda átok, a 11-es cikkelyben figyeld meg, miket ír: "Románia egyetért azzal, hogy megadja az erdélyi szász és székelyközösségeknek a helyi autonómiát..." micsoda, nem jön, hogy higgyem, hát nem arról volt szó, hogy a székelyek nem is léteznek? S hogy Vaida-Voevod ilyesmit aláírt?! Hát igen. Mert ezzel a feltétellel kaptuk meg Erdélyt. Hogy helyi autonómiát adunk a székely közösségeknek oktatási és vallási vonatkozásban.
A székelyek is akarnak valamit, amire feljogosította őket a történelem. És én meg szeretném köszönni ez alkalommal a székelyeknek, hogy ... nem térdeltek le soha. Sem a magyar királyok előtt. Sem Ausztria császárai előtt. Sem az orosz cárok előtt, sem a török szultán előtt. És hogy itt maradtak ezen a földön, melyet önfeláldozással védtek meg....A székelyek itt voltak és itt lesznek. És nagyobb biztonságban érzem magam mellettük, mint sok más román nemzettársam mellett,akiknek olyan megnyilvánulásaik vannak, melyeket Európa megvetéssel kezel, hátat fordít neki és kinevet.

 És hogy lássátok, hol voltak a székelyek, mikor Románia alakult, hogy lássátok, hol voltunk mi, románok és hol voltak ők, a székelyek egy bizonyos történelmi időszakban...

 Kezdjük Mihály Vitézzel és a sellemberki csatával 1599-ben, amikor Mihály Vitéz megalkotta Romániát...azt a kicsit ami akkor volt....(filmrészlet)... Mihály Vitéz hangja csata előtt:"Az első vonal úgy marad, ahogyan beszéltük, Baba Novaccal a balszárnyon, Lecca aga a jobbszárnyon. A székelyek mellettem maradnak."
 
Valentin Stan: "A székelyek mellettem maradnak?! Mihály mellett?!Hogy, jobban bízott a székelyekben, mint az oláhokban (vlachokban) ?! A székelyek ott voltak, kedveseim! A székelyek ott voltak Mihály mellett! És Mihály elismerte minden jogukat. Mindazokat a jogokat, amelyeket ma is kérnek az autonómiáért, megadta nekik Mihály. "Mert harcoltak a közösség javáért." Ezt mondta a Vajda (Mihály).
Kedves románok, akik nem akarjátok engedni, hogy a székelyeknek képviseletük legyen Brüsszelben, merthogy nehogy ellopják Erdélyt- (a filmre mutat) - itt nem lopták el Erdélyt. Fegyverrel a kezükben álltak Mihály mellett. És most megmutatom, mit csináltak ezek a székelyek Stefan cel Mareval. Mihály is megőrizhette volna a fejét, ha a székelyek egy év múlva is mellette állnak. De általában csak oláhok (vlachok) voltak mellette... Tudják, hol voltak a székelyek 1475-ben? Azt hiszem, nem tudják, elmondom. Egy helyzetben voltak. Tudják a sztorit, ahogy mondják: Houston,helyzetünk van. Egy helyzetük volt a székelyeknek, Moldvában,Vasluinál, ahol Stefan cel Mare serege védte a kereszténységet,kedves románjaim. Összecsaptak a Félholddal (a törökökkel). És jöttek azok több tízezren. De néhány ezer székely, profi harcosok, nagy szívvel Stefan mellett harcoltak. És megállították a török sokaságot, legyőzték őket Félholdastól, mindenestől. De tudják, hogy még kit győztek le akkor a székelyek? Az oláhokat (vlachokat) is legyőzték. Mert azok 17.000-en a török szultánseregében voltak. Mert Havasalföld uralkodója abban az időben,amikor a székelyek karddal a kezükben a kereszténységet védték,Havasalföld uralkodója abban az időben a török szultán seggét csókolta. És mi 17.000-en a szultán seregében voltunk és Moldva uralkodóját, Stefant támadtuk Vasluinál. És tudják, a török szultán követe mit mondott Stefannak? Nem fogják elhinni. Kapcsolják be a 61-es filmet, kérem, hogy lássák a románok, hogy állunk (filmrészlet).
 A szultán követe:"....Stefan, Moldva uralkodója, hozzad a két évnyi adódat nekem, ahogyan azt Havasalföld uralkodója is hozza..." 
Valentin Stan: "Köszönöm, elég lesz. Szóval, Moldva uralkodója, Stefan, gyere az adóddal, gyere, ahogyan Havasalföld uralkodója is jön és hozza...álljunk meg....kedveseim....van egy nagyon rossz hírem...vagy egy nagyon jó...attól függ, kinek.... Te, én székelyekről a török szultán seregében még nem hallottam. De oláhokról (vlachokról) igen, és még moldvaiakról is. Sorry."

 Nem kell túlzottan lelkesedni, de örvendeni lehet. Ez a vélemény még nem a román közvélemény, de létezik, és tisztességes. A Megbékélés Mozgalom erről szól. A tisztességes emberek egymásra találásáról.

A TV adás magyar szövegét megküldte: Telegdi Andrea.

2011. június 16., csütörtök

Szolgáltunk és félünk – avagy a Narancsköztársaság újabb ellentmondásosságai

Körlevél kering a neten a rendvédelmi dolgozók tollából. Először nézzük a felhívást, majd jöhet a velős vélemény!


"""Felhívás!
A Fegyveres és Rendvédelmi Szervek Hivatásos Állományú Tagjainak üzenete Magyarország Kormányának, kormánypárti képviselőinek:

"Tisztelt" Kormánytagok, képviselő hölgyek, urak. Szeretnénk azon egyszerű tényre felhívni a figyelmüket, hogy Önök szereptévesztésben vannak. Gyakorlatilag fordítva ülnek a lovon. Vegyék már észre, hogy nem Mi vagyunk Önökért, hanem Önök vannak értünk, állampolgárokért, jelen esetben a Fegyveres(!!!) és Rendvédelmi Szervek Hivatásos Állományú tagjaiért.

Nem Önök foglalkoztatnak és fizetnek bennünk, hanem épp ellenkezőleg, mi, adófizető állampolgárok foglalkoztatjuk és fizetjük - nem is túl rosszul - Önöket. Csak, hogy értsék miről is beszélünk: a "miniszter" szót a latin nyelvből eredeztetik, és magyar nyelvre lefordítva szolgálót jelent.

Nos, Önök nemhogy szolgálni nem akarják munkaadóikat, de odáig merészkedtek, hogy bennünk akarnak szolgasorba süllyeszteni. De mi, az Önök munkáltatói, úgy döntöttünk, hogy ezt már nem hagyjuk. Elegünk van abból, hogy miközben az elmúlt években a banki törlesztő részletek, a közüzemi díjak, az élelmiszerárak, a benzin ára (és még sorolhatnám) megduplázódtak, addig az illetményalapunk ötödik éve nem emelkedett egy fillérrel sem.

Elegünk van abból, hogy miután a bankok felelőtlen hitelpolitikája miatt összeomlott az ország gazdasága, velünk, egyszerű emberekkel fizettetik meg ennek az árát, majd ezt megfejelve, arcátlan módon, a mi adóforintjainkból konszolidálják ugyanezen bankokat.

A "csodálatos" egykulcsos jövedelemadó is csak az Önök számára váltotta be a hozzá fűzött reményeket, esetenként több százezer forinttal is emelkedett a képviselők nettó fizetése. Ugyanakkor a "mezei" tűzoltó, rendőr, börtönőr, katona és vámos, szinte kivétel nélkül, több ezer forinttal járt rosszabbul, ennek következményeként.
Mert ugye a társadalmi igazságosság ezt követeli.
Az a társadalmi igazságosság, amelyre hivatkozva, Önök most el kívánják venni az utolsó megmaradt kedvezményünket, a szolgálati nyugdíj rendszerét. Azt a kedvezményt, ami vonzóvá teszi a hivatásos szolgálatot, amiért érdemes lemondani számtalan alkotmányos jogunkról, érdemes kockáztatni életünket, vállalni megannyi kötöttséget, és érdemes lojálisnak lenni a mindenkori kormányokhoz.

De nézzük a dolgot a "társadalmi igazságosság" szemszögéből.
Ha senkinek sem adhatunk többlet jogokat, akkor nyilvánvalóan többlet terhet, kötöttséget sem szabhatunk meg senkinek. Gyakorlatilag a kedvezmények eltörlésével párhuzamosan megszűnnek a többlet terhek is.
Lesz sztrájkjogunk, megszűnik a "parancs, értettem!", és nem kell, - akár az életem kockáztatásával is - bármit is tennem. Na! Szerintem, ha ébren vagyunk, ne álmodjunk! Gyorsan kapjunk be valamit hülyeség ellen, és felejtsük el ezt a "társadalmi igazságosságot"! Én továbbra se akarok sztrájkolni, és a "parancs, értettem!", rendszerben akarom "akár az életem kockáztatásával is" becsülettel végezni a dolgom.

Mert ez, így normális.

Ennek viszont ára van, amit eddig, még ha szerényen is, de megfizettek.
Most ezt a szerény fizetséget akarják elvenni tőlünk, de innen üzenjük, hogy nem adjuk.
Míg Önök békésen szundikálnak Rózsa-dombi villájukban, vagy Audi-S-8-asukkal szelik az ország útjait, természetesen "halaszthatatlan közfeladataik ellátása" érdekében, mi itt az utcán vagyunk kénytelenek harcolni szerzett jogainkért, mert Önök a 2/3-ados mámorban megfeledkeztek arról, hogy valójában ki kinek is a munkaadója.
Hát Mi most emlékeztetjük erre Önöket.

Kapnak még egy lehetőséget, hogy korrigálják ezt a hibát, és rendesen végezzék a dolgukat, (a hatályos alkotmány értelmében, a pártok együttműködnek a népakarat kialakításában) ellenkező esetben mi, mint munkáltatók kénytelenek leszünk a törvényes keretek között fegyelmi eljárás alá vonni Önöket, (gondolok itt egy népszavazási kezdeményezésre, mely a közpénzből fizetett állások számát 1-ben, a közpénzből fizetett béreket a minimálbér 5-szörösében maximalizálná, lehetővé tenné a képviselők visszahívhatóságát, és eltörölné a mentelmi jogot) de legvégső esetben akár a munkaviszonyukat is készek vagyunk megszüntetni.


Természetesen ezt is törvényesen, szintén népszavazási kezdeményezéssel, mely előrehozott választások kiírásáról szólna.
Mivel Önök, mint munkavállalók most nyilván fenyegetve érzik magukat a munkáltatójuk által, javasoljuk, hogy alakítsanak szakszervezetet, és kezdjenek tárgyalásokat munkaadóikkal.
Amennyiben a tárgyalások nem vezetnének eredményre, kezdjenek határozatlan idejű sztrájkba, és zárkózzanak el az "elégséges szolgáltatás" biztosításától is. Ezt a munkaadójuk nyilván nem fogja sokáig bírni, és teljesíteni fogja a követeléseiket.

Bajtársi üd

vözlettel:

A Rendvédelmi Dolgozók

UI: Küldd el ezt a levelet legalább tíz barátodnak, ismerősödnek, mert szükségünk lenne értelemmel megáldott magyar embertársaink támogató összefogására, mert ma nekünk, holnap nektek... lehet egyre nehezebb..."""

-----------------------------------

Eddig a felhívás. Hhhhh.... és most jöjjön a vélemény, elnézést ha kissé nyers lesz!


Bezzeg amikor mások tüntettek ugyanúgy a megszorítások vagy a jogaik miatt, azt röhögve szétvertétek …sszátokmeg!!

Érdekes, a milliárdos közpénztolvajlásokat nem derítettétek fel, bezzeg a túrórudi tolvajokat két óra alatt elkapjátok! A cigánymaffiához, a gazdasági- meg a politikusbűnözéshez nem nyúltok, de az autósokat tudjátok napjával vegzálni, mert kell a statisztikákhoz!
Mi van a nagy ügyekkel?! Nézzétek a képen a listát!


Mióta kérjük, hogy a „magyar rendőr velünk van”? A társadalmi megítéléseteket elképesztő mélyre süllyesztettétek, és ennek nem mindig a bebetonozott vezetőségetek az oka!

Későn ébredtetek fakabátok! Teljesen mindegy milyen kormány van, Magyarország már régen gyarmat, csak eddig hozzátok nem nyúltak, mert fent kellett tartani a "rendet", addig amíg életbe nem lépett a Lisszaboni és a Velseni Szerződés. Ezek alapján bármilyen EU-s országból hozhatnak rendvédelmi csendőrséget, nem csak sztárjktörőnek, hanem leverni az itteni lázongó rendőröket is!

Jó reggelt!
Szolgálunk és védünk... mi? De kiket?? :(

De kanyarodjunk kissé vissza a Ti problémátokra, mert ez egyedül a Ti problémátok egyelőre!
Egy negyvenkét éves életerős férfi ne kapjon nyugdíjat! Ehhez persze teremteni kell munkát neki – jogos, de egy ereje teljében lévő férfi, vagy egy irodán dolgozó nő ne mehessen nyugdíjba korábban, főleg most, amikor mindenki más dolgozó korhatárát felemelték!
Érthetetlen, hogy ha egy "mezei" férfi még tud 50 évesen mondjuk buszt vezetni akkor egy rendőr egy személykocsit miért nem? A buszvezető felel a többi emberért is, gyakran nagyobb a felelősség rajta, mint egy rendőrön... menjen el a rendőr autót vezetni, tanítsa a fiatalokat, egy tapasztalt rendőrt valóban kár elpazarolni nyugdíjasnak 40 évesen, nem kell a "frontvonalon" lövöldöznie, de biztosítani a fiatalokat nagyon is jók volnának.
Lásd az USA-ban egy sheriff meg 50-60 évesen is rendesen végzi a dolgát, nem sír mint egy fürdős k. a Kossuth téren... Nálunk gazdagabb országokban sincs ilyen komoly előnyugdíjazás, kapnak max. 5 év kedvezményt, de csak a terepen dolgozok, nem a katonazenészek és BM informatikusok!

Aztán arról meg persze nem beszéltek, hogy a nyugdíjazást követően úgy is elmentek dolgozni - vagyis képesek vagytok dolgozni, nem esik le a gyűrű az ujjatokról... Elmentek biztonsági céghez, magán rendőrnek, jogi tanácsadóknak, politikusnak (ez a legrosszabb :)... stb.

Ami meg a béreteket illeti inkább itt kéretik elhalkulni T. rendőrök! Az utak mentén jól ment eddig a vámszedés, nem?! Egyébként is, a tűzoltóknak jobban megilletné a magasabb fizetés, mert úgy is a tűzoltókra bízzák a piszkoabb munkákat...
Érdekes a bírókat meg az ügyészeket miért nem engedik el korábban? Egy közlekedési rendőr nehogy már annyira sokkos életet éljen... Ezt nem veszi be a társadalom, mert látunk Titeket minden nap ott ücsörögni a kereszteződésekben!
Tudomásul kell venni, hogy Ti még a múlt rendszerben éltek és hát szarul hangzik most, hogy még egy kicsit dolgozni kéne (amit egyébként úgy is megtesztek).

Azért nem kell aggódni, mert van amiben egyet lehet érteni a követeléseitekkel. Lehet és kell is piszkálni a szolgálati nyugdíj rendszerét, de ami tényleg aggályos az az, hogy visszamenőleg teszik ezt. Ez valóban inkorrekt. Rendben van, töröljük el az előjogokat az irodistáknál, de ne rángassuk vissza a nyugdíjasokat, ez több mint nem fair.
Ráadásul azt a kérdést is fel kell tenni, hogy ilyen viszonyok mellett lesz-e elég rendőr az országban, és ne ismétlődjön meg az az elkúrás, ami az egészségügyben volt/van.


Financiális szempontból is érdemes a kérdést megvizsgálni! Felvetődik a megoldás, hogy nem visszamenőleg kell csinálni, hanem SZJA-t kivetni a korhatár alatti nyugdíjakra: 3-5% * nyugdíjkorhatárig hátralévő évek száma. Ezzel csak az a baj, hogy mivel ezek a szervek egyike sem termelő egység, ezért nincs értelme megadóztatni sem. Sőt, az egész visszahívásnak nincs sok értelme, mert több pénzt kell csak kifizetni „szolgáltatásért”. Bár ha már fizet az állam, akkor már inkább egy aktív emberért fizessen, mint egy passzívért.

Úgyhogy összességében kissé nevetséges és öncélú ez a lázongás, vagy már ezt is a felülről irányított forradalom kategóriába kell sorolni? Hol álltok Ti valójában, rendőrök? A felhívásotok szinte minden pontjával egyetértene az ember, ha nem lenne ott az a sok évnyi DE az emlékeinkben!


Vitaindítónak egyelőre ennyit...

Panka