2012. január 31., kedd

OTP ban-K-omédia

Az OTP szerint, ha jogerőre emelkedik, a devizaperben az ítélet, az nem csak őrájuk, hanem minden pénzintézetre kötelező lesz! Halleluja!

A tragikomédia második felvonása. Ez maga a színház, ahol vannak rendezők, forgatókönyv írók, színészek és statiszták, akik eljátsszák a kirótt szerepeket, az őrült szerepeket, dublőrök és védőháló nélkül.

Kásler Árpád vagyok, a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke.
Ismertetni szeretném az OTP Bank fellebbezési kérelmének lényegét, a Békés Megyei Bíróság Ítélete ellen. Mint ismeretes 2011 december 08-án a Békés Megyei Bíróság, visszamenőleges hatállyal, semmisnek nyilvánított egy devizaalapú kölcsönszerződés két nagyon lényeges hivatkozási pontját.

Elsőként, a kezelési költség deviza elszámolásúvá tételét semmisítette meg, azzal indokolva, hogy a kezelési költség, az a hitelügylet adminisztrációs költsége és semmilyen úton módon nem köthető a deviza árfolyam változásához, ugyanis az eszköz és személyi állomány költségeit nem befolyásolja, valamint nagyon helyesen kimondta azt, amit beadványainkban sérelmeztünk, hogy ez valójában egy burkolt kamat, mivel haszonelemeket tartalmaz a bank részére.

A következőkben, a kedves olvasó olyan „száguldásban” részesülhet, ahol ha akarjuk vagy inkább valakik ha akarják, akkor kívül bunda-belül bunda, mégis bunda a bunda….  Folytatás itt>>>

Automatikus megfigyelésnek vetné alá az összes Facebook- és Twitter-felhasználót az FBI

Az amerikai kormányzat központi nyomozóhivatala, az FBI egy olyan webalkalmazás kidolgozásán munkálkodik, ami lehetővé tenné a szövetségi hatóság számára, hogy az automatikusan megfigyelésnek vessenek alá minden a közösségi hálózatokon különböző információkat megosztó ill. ott tevékenykedő felhasználót. Az erre vonatkozó terveket a hatóság véletlenül leplezte le egy információbekérő dokumentumában, amelyben egy ilyen rendszer megvalósíthatóságára vonatkozó elemzés elkészítésére kérte fel partnereit.

   
A dokumentum szerint a cél egy olyan hírszerzés-támogató rendszer kialakítása lenne, ami a hatóság számára lehetővé tenné a közösségi oldalakon zajló információmegosztás és -csere valós időben történő megfigyelését, elemzését, és ennek segítségével potenciális veszélyhelyzetek felismerését, valamint a már kialakult krízisszituációkban azok hatékony kezelését.
Az információkérő körlevél név szerint ugyan csak a Twittert, a Facebookot és a MySpace-t említi, egyértelművé teszi azonban, hogy a potenciális megfigyelés tárgyát ezek mellett gyakoratilag az összes további, nyilvánosan hozzáférhető közösségi oldal és az azokon megosztott minden nyilvánosan hozzáférhető üzenet is képezheti. Utóbbiak megfigyelését a hatóság elsősorban előre definiált kulcsszavak, valamint az ezek halmozódása által indított riasztások segítségével képzeli el, ugyanakkor elvárás, hogy a rendszer például képes legyen az ezek alapjául szolgáló személyek földrajzi helyzetének meghatározására is.
A közösségi oldalakon kívül ráadásul hasonló automatikus megfigyelőrendszert szeretne ráállítani az FBI az úgymond belföldi hírszájtok - köztük a Fox News, a CNN és az MSNBC - anyagaira is.

2012. január 29., vasárnap

Első Béla és első AndrásI. Béla és I. András

(András) Midőn látta, hogy az öregség felé hajlik, gyermekei pedig nincsenek, követeket küldött Lengyelországba az öccséhez, a fentebb említett Bélához, azzal a kéréssel, hogy asszonyával és gyermekeivel együtt habozás nélkül jöjjön haza Pannóniába, és ha már együtt tűrték a bolyongást és a megpróbáltatásokat, most együtt élvezzék az ősi javakat és az uralkodást is; a király részéről sem illő és helyes, ha testvére nélkül egyedül birtokolja az óriási és nagy hatalmú országot, emellett gyermektelensége folytán senkije sincs, akire a királyságot rátestálhatja. Béla engedett a kérésnek, összeszedte háza népét, búcsút mondott Sarmatia nem akármilyen hercegségének, amellyel Mesko a párbajban tanúsított derék magatartásáért megadományozta volt, és családjával együtt visszajött Magyarországra. Azt mondják, András bátyja oly szerető szívvel, a nép akkora örömkitöréssel fogadta, hogy jövetelére nemcsak az egész fejedelmi udvar, hanem Magyarország is összefutott, és nem volt ennél vidámabb nap. Az érkezése utáni másnapon gyűlést tartottak, és Magyarországot háromfelé osztották; mindenki egyetértésével két rész a királynak, a harmadik Béla öccsének jutott. (225) Ebből áradt elő a széthúzás minden magva, ez lett a civakodás és a háborúság oka, amelytől Magyarország állandóan szenvedett; mert Pannónia hercegei és királyai között állandósult a meghasonlás, az öldöklés, a háború. Alsó-Pannónia tavánál, a Tihany szigeten ebben az időben alapított András egy kolostort meg egy óriási bazilikát, amelyet az isteni Ányosnak ajánlott. Aztán sarjának nevelésére gondolt, és feleségül vette Agmundát, a régen roxánoknak és roxolánoknak nevezett ruténok fejedelmének a lányát; ettől származott Salamon és Dávid. Ágyasától, akit Marót faluban rejtegetett, György született. Bélától Lengyelországban Géza és László; miután Magyarországra visszaköltözött, Lampert és lányok születtek. (230) A testvérek között mindig is akkora szeretet és egyetértés uralkodott, mintha kettejükben egy és ugyanazon akarat lakozott volna; a fiúk és az unokák között viszont ellenkezőleg, mint alább rendben elbeszéljük.

András király halála után a testvérharcban győztes Béla, aki ellenfeleit szétkergetve a hatalmat megszerezte, Fehérvárra ment, hogy Magyarország püspökei és főnemesei megerősítsék és szabályszerűen megkoronázzák. Uralkodásának kezdetén a tartomány megbékéltetésére és a nemzet javainak előmozdítására fordította a figyelmét, és amit az elején maga elé tűzött, azt szándéka szerint keresztül is vitte. Tudniillik az országot súlyosabb ellenséges támadás nélkül, békében, nyugalomban megtartotta. Hogy a kereskedelemben ne legyen visszaélés és csalás, tiszta ezüstből rendeletileg pénzt veretett, az árucikkeknek méltányos árat állapított meg. (5) És hogy a tapasztalt pénzváltók és kalmárok furfangja meg ne károsítsa az együgyűeket és járatlanokat, törvényt szabott a pénzügyekre és az adásvételre, melyet ha megszegnek, a szegények és vagyontalanok súlyos kárt szenvednek, míg viszont ha kellő gonddal betartják, az adás-vevés során senkit sem lehet megrövidíteni. Monopóliumokat vezetett be, a vásártartásra kijelölte a szombati napot, minden piacnak megszabta a helyét és idejét, forgalomba hozta a bizánci aranyat, amelyből egyet negyven ezüstpénzért volt szokás váltani; tehát ezt az arany- és ezüstpénzt rendszeresítette a kereskedelemben; míg élt, ez nem változott. Van valami, ami méltó az emlékezetre. Azokat, akik Salamon királyt követték, azok asszonyait, gyermekeit és vagyonát sértetlenül és bántatlanul hagyta, úgy, hogy akik akartak, mind szabadon visszatérhettek a számkivetésből, és hazajövetelüket törvényileg is lehetővé tette. E jóindulat hatására igen sokan hazajöttek, és igaz híveivé váltak. A király jósága később mindenkire kiterjedt, amennyiben csökkentette az adók súlyát, a tartományok járandóságát elengedte. Ennek következtében a köznép meg a nemesség rövid idő alatt úgy meggazdagodott, hogy a leghitványabb paraszt sem élt szegény sorban, és a réges-rég békességet élvező szomszédoknál sem akadt senki, aki jólétben a magyarral versenyezhetett volna.

Észrevette, hogy az általános bőség meg a hosszú nyugalom, amely az elmét könnyen helytelenkedésre csábítja és minden rosszra kaphatóvá teszi, alattomban kikezdte az igaz hitet, ezért elrendelte, hogy falvanként két meghívott vén gyülekezzék össze Fehérváron. Ahogy azonban mindenki meghallotta, hogy hamarosan gyűlés lesz, nemcsak a parasztnépség sereglett oda, hanem hívatlan tömeg is. A király, az előkelők meg a főpapok nagyon megrémültek, hogy a fejetlen csőcselék erőszakosságot és törvénysértést követ el. Ezért a gyűlés megnyitása után valamennyien behúzódtak a városba, a köznép pedig körülvette és őrizte azt. Eközben a paraszti csoportok falvanként vezetőket választottak, akiket azzal bíztak meg, hogy követek útján követeljék ki Béla királytól a magyarok régi vallását, továbbá a keresztények újdonsült babonaságának eltörlését, a püspökök megkövezését, az összes pap eltávolítását, az istenek templomainak lerombolását, végezetül sürgessék és szorgalmazzák az adószedők halálát. (15) Amikor a királynak e szörnyűséget jelentették, azt mondta, hogy harmadnapra választ ad, és megfelelően dönt. Közben a falvak elöljárói, akiket kapitányoknak neveztek, mindenfelé össze-vissza szónokoltak, három napon át prédikáltak Krisztus vallása ellen, hogy a hívők hitét kiöljék, helyeselték a plebejusok terveit, és nagy tetszés közepette üdvözlőbeszédeket harsogtak. Az okos király nem azért kért háromnapi haladékot, hogy a vallásról bármit is töprenkedjék, hiszen abban teljesen bizonyos volt, hanem hogy azalatt hevenyében sereget szedjen össze, amellyel a pogány és megbízhatatlan parasztnépséget körülfogja, a lázongás főkolomposait megleckéztesse, és az ellenállókat kardélre hányja. A harmadik napon tehát, amikorra a választ ígérte, egy lovasszakasz és több gyalogosszázad körülfogja az ostoba tömeget. A katonák adott jelre kivont karddal nekirontanak, az elején egypárat lekaszabolnak, hogy a többire ráijesszenek, a kapitányokat elkapják, és a tornyok tetejéről mind lehajigálják, az összefogdosott népséget bilinccsel, börtönnel, korbáccsal büntetik. (20) Ez volt a vallás harmadik alapvetése, mert miután Magyarországot szent István király eltávolította a hitetlenségtől és az igaz hitre fordította, ekkor pártolt el harmadszor, azonban András, majd Béla erőfeszítése és elszántsága visszatérítette. Ezután, uralkodásának harmadik évében, amikor Dömös városkába ment, a beszakadó veranda összerontotta a trónt, és a király tagjai úgy összetörtek, néhány csontja úgy kimarjult, hogy reménytelenül gyengélkedni kezdett. Később bizonyos nagy jelentőségű államügyek miatt a testőrkatonák egy hordszékben a vállukon elvitték a Kanizsa folyóhoz, ahol betegsége súlyosbodván életét befejezte. Az isteni megváltó zárdájában temették el, amelyet maga épített. A magyarok Szekszárdnak nevezik ezt a helyet, mivel Béla kopasz volt és sötét bőrű.

http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2012/01/szent-istvan-ii.html

http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2012/01/szent-istvan-i.html

http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2012/01/geza-fejedelem.html

http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2012/01/csaba-kiralyfi.html

http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2011/12/atilla-roma-falainal.html

http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2011/12/atilla-ii.html

http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2011/12/szent-marton-es-anyos.html

http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2011/12/miutan-hunok-romai-eroket-kitapasztalva.html


http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2011/11/senki-sem-tagadja-hogy-szkita-nemzet.html


http://www.tankonyvtar.hu/tortenelem/magyar-tortenelem-080903-47

2012. január 25., szerda

Bill és Ted zseniálisan álcázott kalandja

A Piros Pirula Projekt ismét egy zseniális filmmel rukkolt elő.
A téma a túlnépesedés és az ember által okozott felmelegedés kultuszáról rántja le a leplet. Sok ismert adat és hírhedt elszólás van összegyűjtve  a filmben, és így együtt egy nagyon logikus felépítést ad, igazi szemfelnyitogató, szép munka!

Bill és Ted zseniálisan álcázott kalandja (1.rész)

Forrás: http://pirospirula.blogspot.com/2012/01/bill-es-ted-zsenialisan-alcazott.html

Ez pedig egy átgondolásra való hozzászólás:

Nos, ha Pirula ránk akart ijeszteni, akkor sikerült neki ismét, gratulálok! :)
A téma valós, nem vitatom, de nem biztos, hogy ilyen pszicho mélyzenével kellene tálalni, van épp elég félelemgenerálás a nyakunkon e nélkül is. Minek tovább fokozni a félelmet? Vagy ez a cél??
Viszont gratulálnom kell az összeállítás, a kidolgozás profizmusához és pontos logikai felépítéséhez is, tényleg hatásos lett! Nem csak a film címe a zseniális! Egyébként a filmben felsorolt, népességcsökkentő gondolat-programozó hálivúdi alkotásokhoz illeszkedik a Vírus, a Végítélet, a 28 nappal később, a 12 majom, és még számos ilyen jellegű film is.

A témához (bár a film nem hagy sok további elmondanivalót! :) ):
Az „ember által okozott felmelegedés” elmélet csak egy piciny szelete az igazságnak (lásd climate-gate botrány), hiszen a Föld az emberek nélkül is állandó változásokon megy keresztül, melyek természetes folyamatok. Mi is rásegítettünk erre, ez igaz, de nem olyan mértékben, ahogyan azt az „környezetvédelemből” és kvótákból élő milliárdos gazemberek, mint pl. Al Gore állítják.
Nyílvánvaló, hogy a globális felmelegedés svindli, és a túlnépesedés svindli ilyen jellegű világméretű fizetett (!) kampány során való összekötése egyedül azok érdeke, akiknek egyre nehezebb kontroll alatt tartani az emberiséget. Az ebből a célból eredő erőlködésük egyre látványosabb, egyre leleplezettebb, nyílvános. És pont ez okozza a vesztüket is, mivel azok, akik magának a Létnek üzennek hadat, nem számíthatnak másra, minthogy a Nemlét köszönt rájuk. Ők maguk vívják ki a megsemmisülésüket. Az Umbrella Corporation Egyszemű vezérigazgatójával az anyagelvűeket gyűjti az „véd”ernyője alá, de az anyag, a szellem nélkül önmagában – mint tudjuk – lebomló aspektussal rendelkezik, ergo…

Másik figyelemre méltó tény, hogy ez az egész népességcsökkentési terv kizárólag materialista szempontok alapján született. Az egész rendkívül egysíkú gondolkodásra vall, áthatja a mai „tudományos” gondolkodás legfőbb problémája, egyáltalán mely nem veszi figyelembe az Élet találékonyságát, sokrétűségét, és különböző energiaszintjeit, valamint azt az alapvető tényt, hogy az Élet a Rendre, és a Harmóniára törekszik. Egyáltalán nem kell csökkenteni az élőlények számát, hanem hagyni kell a természetes fejlődésüket, és akkor az Élet a harmóniára törekvés mentén rendezi a dolgokat. Talán nem tévedünk nagyot azzal az elgondolással, hogy a Földön élő emberek létszáma nem csökkenni fog, hanem fejlettségi szintjétől függően, természetes módon széttagolódik, szétválik különböző energiaszintekre (vagy ha úgy tetszik, dimenziókra), melyre lehetőséget ad a Föld bolygó szintén többdimenziós léte. Ezzel megoldódhat a túlnépesedés, az energia- és élelmiszerválság, valamint egy kevésbé kitárgyalt probléma: az emberek tudatszintje közötti szakadék, mely rengeteg konfliktus okozója jelenleg. És, mint említettem, az Élet nem a veszekedésre, hanem a harmóniára törekszik.
És különben is! Sokkal inkább bízom az Folyamatos Teremtés bölcsességében, mint az emberi beavatkozás sikerében, illetve „jó szándékában”.

Fentiek tükrében tehát nem beszarni kell a Gates (kapuk!) féle elmebeteg sátánisták elméleteitől, hanem teljes mértékben ignorálni, figyelmen kívül hagyni az életünkből/gondolatainkból, mert ha nem görcsölünk egy problémán, akkor az hamarabb megoldódik, mint hinnénk.
Tekintettel arra a valószínűségre, hogy materiális/technológiai szempontból tehetetlenek vagyunk ezen erőkkel szemben, és mivel a film a beszaratáson túl nem nyújt igazán megoldást, én a magam részéről Isten bölcsességébe vetett hitet és bizalmat tartom járható útnak.
Ezeknek a tagoknak még van egy szűk évük a tervük megvalósítására, utána a világot mozgató erők nem fogják tovább támogatni a vaskort, és annak vezéreit, magyarán minden tervük sorban kudarcba fullad, és minden tevékenységük csak további tömegeket fog felszabadítani a markuk közül.

Jól kitalálta ezt az Öreg, nem kell aggódni, hisz minden a mi érdekünkben zajlik
.


----
cikk vége. :)

Üdv, TT

2012. január 24., kedd

IMF - törvényi háttér az egyenlőség és a demokrácia jegyében...

"Az 1982. évi 6-os számú Törvényrendelet (Tvr.) 9. cikkelyének 2. szakasza alapján, az IMF Magyarországon 1982. óta napjainkig korlátozás nélkül vásárolhat ingatlanokat, lakásokat, házakat, cégeket, üzemeket, vállalatokat (egyszóval mindent, ami megvehető és privatizálható adósság fejében).

A Tvr. 9. cikkely 3. szakasza mentesíti az IMF-et hazánkban mindenféle bírói és hatósági eljárás alól Magyarország területén, magyar bíróság, az IMF semmiféle ügyletébe nem avatkozhat bele. Az IMF megvásárolt tulajdonait bérlőkkel szemben is teljes ez a jogvédelem, az IMF viszont bárkivel szemben kezdeményezhet bírósági eljárást Magyarországon.

A Tvr. 5. szakasza alapján az IMF irattárai teljes mértékben sérthetetlenek az IMF semmiféle adatszolgáltatásra nem kötelezhető semmiféle hivatal részére Magyarországon.

A Tvr. 6. szakasza alapján az IMF minden vagyona és követelése mentes bármily nemű korlátozástól, rendszabályok, ellenőrzések és bármilyen természetű moratórium alól hazánkban. A Tvr. 8. szakasza alapján az IMF valamennyi kormányzója, ügyvezetője, helyettesei, bizottsági tagjai, képviselői, tanácsadói, tisztségviselői és valamennyi alkalmazottja is mentesül mindenféle jogi eljárás alól Magyarországon;

A Tvr. 9. szakasza alapján az IMF valamennyi vagyona, jövedelmei, követelései és ügyletei teljes mértékben adómentességet, vámmentességet és illetékmentességet élveznek Magyarországon."Ha esetleg valaki kételkedne: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=4897.7423


Ezért a törvényért járna az életfogytig tartó tarkólövés az alkotóinak és az aláíróinak. Vagy tévedek, és ez nem hazaárulás?

2012. január 23., hétfő

Szent István II.

Szent Istvánról még egyszer.

(A továbbiakban azokat a Bonfini gondolatokat amelyekkel nem egészen értek egyet és nem is látom bizonyítottnak ki fogom "fütyülni". A helyén annyi lesz, hogy \síp - fütty\ Így legalább nem borzolja fölöslegesn a kedélyeket.

Itt megint jön néhány olyan dolog (például Szent Korona kérdése) amit szerintem rosszul tud az olasz mester, de ettől függetlenül vannak olyan állítások amik elég közel lehetnek a valósághoz.Így érdemesnek látszanak a megismerésre


A nagy siker nem tette fennhéjázóvá a király elméjét, hanem az isten hő szeretetére gerjesztette; naponta a földre borulva kérte őt, engedje meg, hogy mielőtt e világból távoznék, nemes elhatározását mennyei segítséggel megvalósítsa, és egész Magyarországot az igaz hitre térítse. Hogy az istentől ezt kieszközölhesse, gyakran könyörgött vezeklőövben, fején hamuval, szüntelen imádkozott a templomban, és dicséretes szándékát irataiban mindenfelé hirdette. (130) Ezért a társadalmi haszon érdekében sok pap jött önként, hogy Magyarországon az isten igéjét prédikálja, idezarándokoltak a katolikus vallás kedvéért, mert a fejedelem szentségének híre is vonzotta őket, akinek nevében sok embert távoli vidékekről hívtak Pannóniába, és elsősorban az életszentségével kiváló Asztrik jött a tanítványaival, akik közül Bonifác az úr nevének hirdetésére Alsó-Pannóniába menve gyönyörű halállal az istenségek közé emelkedett. Aztán Dalmácia polainak mondott vidékéről két remete, kinek egyikét Andrásnak, másikát Benedeknek hívták. András életszentségével csodákat művelt; Benedek a mennyei vértanúk közé került, mert Krisztusért a vérét ontotta. Asztrikot és tanítványait a király tisztelettel fogadta, a Vas-hegy tövénél telepítette le, és megengedte, hogy ott nagy költséggel felépítsék az isteni Benedek zárdáját. Sőt, ezt a bazilikát jelentős adományokkal és számos birtokkal meg faluval meg is ajándékozta, hogy a szerzetesek könnyebben maradhassanak meg ebben a zárt világban. Mivel kitűnő embereknek ismerte meg őket, életmódjuk nagyon megtetszett neki; az ő segítségükkel és közreműködésükkel érte el, hogy a magyarok részint önszántukból, részint kényszerűségből meg félelemből elfogadták az igazság világosságát. Mindenkit arra kényszerített, hogy megtanulja a szent törvény parancsait és az igaz vallás tanait, a pogányokra kemény büntetéseket mért; aztán, hogy istennek méltó hálát adjon, a szent nyájat pedig pásztorokkal oltalmazza, püspökségek alapítására gondolt. (135) És mert a természet parancsára szülőföldjét kiváltképpen szerette, először az esztergomi egyházat állította fel, és azt érseki székhellyé tette, utána megszervezte a kalocsai egyházmegyét, és annak főpapjául Asztrikot jelölte ki, akiről tudta, hogy erkölcsben, tudományban kiváló, és a püspökség felvétele után Anasztáznak nevezte el őt. Az apja halálát követő negyedik évben úgy határozott, hogy elküldi Rómába a pápához; utasította, hogy Krisztus helytartójától kérjen apostoli áldást a magyarokra, akik az ő vallását most vették fel, és kérje, hogy sorolja be őket a Péter nyájába; azután, hogy az esztergomi egyházat nyilváníttassa érsekséggé; továbbá, hogy a Magyarországon mostanság alapított többi püspökséget szentséges hatalmával erősítse meg; végezetül, mert minden hatalom az istentől való és az ő segítsége nélkül a legkomolyabb vállalkozásokat sem lehet végrehajtani, áhítatosan könyörögve eszközöljön ki püspöki áldással királyi jelvényeket. Asztrik elindul Rómába, és éjt nappá téve siet, hogy megbízatásának a legnagyobb buzgalommal eleget tegyen. És mit tesz isten, aki a jámborok szándékaira és jutalmazására mindig gondol? Bizony, a legkedvezőbb pártfogással kíséri őket. (140) Mert Benedek pápától ugyanezen esztendőben ugyanezt kérte követei útján Mesko, Lengyelország fejedelme, aki népével együtt megtért, miért is a főpap tekintélyes költséggel koronát készíttetett, hogy a vallás és a hit terjedése fölötti örömében Mesko fejedelmet, Krisztus újonc katonáját, derék cselekedetéért királyi fejékkel tüntesse ki. Asztrik egy nappal előbb érkezik a városba, mint ahogy a lengyeleknek szánt korona átadásra kerül; és lám, előző éjjel a pápa előtt álmában megjelenik isten hírnöke. Üdv neked, főpap! – mondja. Tudd meg, hogy holnap eljön hozzád a pannóniai nemzet követe, aki arra kér, hogy a lengyelek számára készített koronát jóindulatod és pártfogásod jeléül királyi fejékként az ő fejedelmének add; és mert méltán kéri, teljesítsd az égi parancsot, és neki add. Miután ezt a fülébe súgta, Asztrikot a nap második órájában bebocsátották az apostoli tanácsba, ahol rendben előadta a király üzenetét, és ismertette áldásos cselekedeteit, elbeszélte, mekkora előmenetelt szerzett a katolikus vallásnak a Dunán túl és innen, azt egészen a gátakig és a szarmatákig elterjesztve, és ezzel hihetetlen örömet szerzett az apostoli karnak. Az ügyet a tanács elé vitték, és ellentmondás nélkül a király kívánsága, illetve a követ kérése szerint döntötték el, úgyhogy a legkeresztényibb uralkodó nemcsak királyi koronát kapott, nemcsak megerősíttetett apostoli tekintéllyel királyságában, és nemcsak jóváhagyták tetteit az általa felállított püspökségekkel együtt, hanem mint az isten igaz és hű katonáját, mint apostolt, tekintélye növelése érdekében azzal is megtisztelték, hogy ő is, a következő királyok is mint örökös apostoli legátusok visszavonhatatlan engedélyt kaptak ennek jelvénye, a kereszt viselésére. (145) Miután a követ nemcsak tervei szerint, hanem reménye és várakozása felett is mindezt kieszközölte, óriási örömmel visszatért Pannóniába. Amikor Esztergom közelébe ért, a király a papok és püspökök páratlan pompájával elébe ment, és istennek hálálkodva fogadta Asztrikot, aki hozta a pápai adományokat, és felmutatta a koronát meg a keresztet; az apostoli jelvényeket István a legnagyobb tisztelettel vette, /síp fütty /.

...

Istvánt erősen nyugtalanította utódának a problémája, nehogy olyan nyerje el a trónt, aki az ő vérétől idegen, ezért halála előtt kevéssel gyorsan Nyitrára küldte Budát, Egrut fiát, hogy nagybátyjának fiát, Vazult, akit a korával járó rakoncátlansága miatt bilincsbe veretett, haladéktalanul szabadítsa ki, és hozza el hozzá, hogy mielőtt az életből távozna, kihirdesse őt Magyarország királyának. Amikor Gizella erről értesült, tanácsot tartott a gonosz Budával, miképpen tudná meghiúsítani a király tervét, hogy a királyságban ne Vazul következzék, hanem a sváb nemzetből született Péter, Istvánnak nővérétől való unokaöccse, Vilmos fia. Ezért Buda fiát, Sebest, előreküldte Nyitrára, hogy a királyra hivatkozva vájja ki Vazul szemét, fülébe öntsön olvasztott ólmot, és a gaztett végrehajtása után szökjön Csehországba. Sebes Budáról kiindulva elmegy Nyitrára, és végrehajtja a királyné kegyetlen parancsát. Másnap megérkezik Buda, ott találja Vazult kivájt szemmel, zárt füllel, és a szörnyen megkínzott, a természet legfontosabb adományaitól megfosztott embert elviszi a királyhoz, kit mikor az így megcsonkítva meglát, nyomban keserves sírásra fakad. (350) Emiatt betegsége súlyosbodván, búja nehezülvén, erőtlen vénségében nem volt képes sem a bűnös személyeket megbüntetni, sem életét folytatni. Hanem aztán magához hívatta Kopasz Lászlónak, néhai nagybátyjának a fiait, akik közül egyiknek András, másiknak Béla, harmadiknak Levente volt a neve. Figyelmeztette őket, hogy a lehető leggyorsabban menjenek Cseh- vagy Lengyelországba, kerüljék el a cselvetést, és épségüket menekülésben keressék, mert ő a halál küszöbén sem őket megvédeni, sem a gonoszok vakmerőségét és a királyné megátalkodott lelkületét megfékezni nem tudja. Az ifjak engedtek a király utasításának, gyorsan kikerülték a lest, és titokban elutaztak Lengyelországba. Sokan csodálkoznak a magyarok évkönyveinek azon állításán, mely szerint Gizella ekkora gaztettre vetemedett, hiszen szinte az összes író szent életű, az isteni királyhoz és császári bátyjához nem méltatlan asszonynak állítja. Ha tehát mindkét írást figyelembe akarjuk venni, azt kell mondanunk, hogy István két feleséget vett, és mindkettőnek Gizella volt a neve, az egyik Henriknek ama ájtatos nővére volt, a másik szent Zsigmond testvérének, Vilmosnak a lánya, aki a burgundi hercegek famíliájából származott, és kettejüknek eltérő erkölcsöket kell tulajdonítanunk; (355) hiszen Konrád császár is egy Nagy Károly nemzetségéből született Gizellát kapott nőül, aki Rudolfnak, Burgundia királyának is a felesége lett, és mielőtt Konrád császárhoz ment volna, Ernő sváb hercegnek, az Ausztriában uralkodó Albert fivérének volt az asszonya, akitől Ernő és Henrik nevű fiait szülte. De menjünk vissza az útelágazáshoz.

...

Mialatt ezek zajlottak, Andrást, Bélát és Leventét, akik a szent király tanácsára számkivetettként Csehországba menekültek, a nélkülözés Lengyelországba űzte, ahol Mesko, Lengyelország fejedelme, szívesen látta és méltóságukhoz illően tartotta őket. Ebben az időben viszály támadt a keresztény vallástól idegen pomeránok, a lengyelek adófizetői, meg a hitre megtért lengyelek között, mivel azok vonakodtak az évi adót a lengyeleknek megfizetni, ezek viszont erővel akarták azt behajtani, és már a fegyverekre került a sor. (110) Azonban, amikor már mindketten csatarendbe sorakoztak, hogy a közjóról alkalmasabban gondoskodjanak, célszerűbbnek találták, ha a két vezér párbajjal dönti el a pert. Ha a pomerán esik el, a kívánt adót meg kell adni, ha viszont a polyák, az adószedés minden joga elvész. Mindkét népnek tetszett ez a megállapodás. Mivel azonban Mesko és fiai féltek a párbajtól, Béla kiállt a középre, és így szólt: Ha beleegyeztek, lengyelek, hogy fejedelmetekért és becsületetekért én szálljak harcba, bár a pogány és hitetlen ellenfélnél nemesebbnek tartom magamat, értetek mégis vállalom ezt a veszedelmet. Mesko elfogadta Béla ajánlatát, és megköszönte neki; az idegen ellenfelet a pomerán sem utasította vissza, így aztán, ahogy mindketten harcba bocsátkoznak, mihelyt előreszegezett lándzsával egymásnak rontanak, Béla a szónál gyorsabban letaszítja ellenfelét a lóról, majd a földön kardjával átdöfve megöli. (115) A párbaj véget vet a háborúnak és a vitának, a pomeránok elismerik magukat a lengyelek adófizetőinek, a járandóságot rendben leróják, és megígérik, hogy a megállapított adót ezután ellenkezés nélkül minden évben megadják. Mesko, aki Béla jóvoltából sértetlenül szerzett magának győzelmet és becsületet, nehogy hálátlannak lássék, nemcsak busásan megajándékozta őt, de lányával is összeházasította, és nagyvonalúan neki adományozta a pomeránok tartományát, aztán érdeme szerint naponta kitüntette őt. Bélának Mesko lánya Gézát és Lászlót szülte. András és Levente viszont abban a tudatban, hogy ő is királyi nemből született, úgy látta, hogy Mesko mellett sokkal alacsonyabb sorban, szinte koldusként kell tengetnie az életét, ezért a szerencse igazságtalanságán háborogva elbocsátást kért, és fivérét otthagyva elutazott. Amikor Lodoméria királyához érkeztek, az nem eresztette be őket, és mert vendégeskedésüket sehol sem engedték meg, reményvesztetten Sarmatia távoli népe, a kumánok közé mentek. Itt viszont gyanúba estek, mert azok látták, hogy roppant izmos testűek, ezért kémeknek tartották és már-már halállal büntették volna őket, ha egy ottani magyar rab történetesen közbe nem lép, aki felismerte őket, és tanúsította, hogy hazájukból jog és igazság ellenére lettek számkivetve, és méltók a szánalomra. (120) Egy darabig a kumánok között raboskodtak, majd kiszabadulva a roxánokhoz utaztak, akiknek tartományát most Russiának mondják.

...(A blogíró megjegyzése :Itt Orseleo Péter történte van meg Aba Sámuelé amitől most elteintek, mert csak annyi tanulság van belőle, hogy egyikük se volt igazán méltó ennek az országnak az irányítására)

Midőn az ország előkelői, főpapjai és fejedelmei ezt tovább nem tűrhetik, és ki-ki önmagáért retteg, Csanádon gyűlést tartanak, ahol közös megegyezéssel arra az elhatározásra jutnak, hogy Andrást és Leventét hivatalos küldöttek révén visszahívják a roxánok közül az országba, esküvel ígérik hálás szolgálatukat, és hogy a nekik járó királyságot kockázat nélkül megkapják. (130) András és Levente meghallgatta a követeket, de nemigen hitt nekik, hanem a helyzet kipuhatolása végett maguk jöttek el Magyarországra, és megbújtak egy városkában, amelyet Aba alapított, és amelyet most Újvárnak neveznek. Erről széltében suttogni kezdtek, és a magyarok nagy tömege szaladt ott össze, mely a királyokat üdvözölve makacs rábeszéléssel követelte, hogy engedjék az egész népet pogány szokás szerint élni, a szkíta szellemeket imádni, ezenfelül a püspököket, a szerzeteseket és a keresztényeket, de leginkább az idegeneket akárhol gyilkolni, végezetre az összes bazilikát és templomot lerombolni. Ha ezt megengedik, ők megölik Pétert, kikergetik a teutonokat meg a taljánokat, és megígérték, hogy megbékélt országot adnak át nekik. Mivel a királyfiak e hozzájárulás nélkül nem szerezhették vissza az országot, készséggel engedtek a követelésnek. Tehát a magyarok közül legelőször a Bélus [!] városkában született Vata ajánlotta magát a gonosz szellemeknek, fejét szkíta módra megnyírta, haját pogány szokás szerint hármas varkocsban leeresztette, amely divattal most a törökök élnek. (135) Hosszú idő múltán ennek fia, János, apja példájára varázslókat, varázslónőket és jövendőmondókat vett maga mellé, és ezek varázsigéivel nagy kedvet talált magának a főurak előtt. Leginkább egy bűbájos asszonyt tisztelt, akit Rasdinak hívtak, és akit aztán a keresztény Béla tömlőcbe vetett, ahol olyan éhség gyötörte, hogy lábait, karjait lerágva ölte meg magát.

Ezek izgatása nyomán szinte az egész nép elállt az igaz hit mellől. /síp fütty/. Az összes keresztény, elsősorban a főpapok meg a papok ellen úgy dühöngtek, hogy senkit sem hagytak életben; mindenfelé lerombolták a bazilikákat és az összes szentelt helyet; tönkretették a szent adományokat és az isteneknek felajánlott tárgyakat; aztán Péter királyra kiáltoztak. A teutonokat a taljánokkal együtt mindenhol halába keresték; közülük mindenkit megöltek, aki tisztséget viselt. (140) Aztán Péter király táborába három kürtöst küldtek, hogy András és Levente királyok nevében a sánc tetejéről hangosan ezt zengjék: Aki magyar, vegye fel újra az ősök eltörölt szertartásait, tisztelje a szkíta isteneket, irtsa ki a keresztény és idegen szokásokat, ragadjon fegyvert a keresztények ellen, ölje meg a zsarnok Pétert, irtsa mindenütt a teutont és a latint, rombolja le az új templomokat, koncolja fel mindenfelé a püspököket és a papokat; aki e rendelet ellen beszél vagy cselekszik, nyilváníttassák Magyarország halálos ellenségének ugyanúgy, mintha Mars vagy Herkules oltárára és szentélyére kezet emel. Éjszaka a kürtösök a parancs szerint gyors lovakon máris odavágtattak. Péter ebből megtudta, amit eddig nem tudott, hogy a királyfiak hazajöttek, az ő befolyásukra a magyarok elpártoltak az igaz hittől, és megértette, hogy az elöljárókat meg a papokat mindenütt öldösik. (145) Félelmét elpalástolta, és táborát fölszedve átkelt a Dunán, hogy a nemzet fővárosába, Fehérvárra menjen. Amikor ezt ellenfelei megtudták, ostromtornyokkal előtte elfoglalták a várost meg a bazilikát, és az odaérkező királyt visszaűzték.

Miután az ellenséget mindenhonnan elkergették, és Péter távozott az élők sorából, András Leventével és az egész magyar sereggel együtt elment Fehérvárra, hogy ott a főpapok és főurak egyetértésével és az ország jóváhagyásával szokás szerint átvegye a felségjelvényeket, de mert a püspökök nagy része Gellérttel együtt megöletett, alig találhattak hármat, aki a mészárlás után még életben volt. András tehát az úr megtestesülésének ezer fölötti negyvenhetedik esztendejében föltette a királyi koronát. Amikor látta, hogy megszerezte a hatalmat, az egész országban e törvényt hirdette ki: (190) Aki magyar vagy magyarországi lakos vagy itt tartózkodó idegen a király által nemrégiben szükségtől kényszerítve engedélyezett pogány szokásokat és szkíta szertartásokat letéve nem tér vissza azonnal Jézus Krisztus igaz vallásához, és nem fogadja el az isteni István király által adott szent törvényt, fővesztéssel büntettessék. A falvak, mezővárosok és városok építsék újjá az összes ledöntött templomot és bazilikát, a régi módon tiszteljék és kövessék a püspököket és a papi testületeket, állítsák vissza a keresztény szertartást, vessék el a pogány ceremóniákat és a hamis bálványokat, rontsák le azok szobrait. Ha valaki a hatalmas és igaz szellemeknek és a papoknak rosszat kíván vagy cselekszik, isten és ember ellensége legyen. Ha valaki egyházi vagyontárgyat elvitt, azonnal adja vissza, amit elvitt; ha valaki egyházi vagy bármely ember vérével a kezét beszennyezte, tisztítsa meg magát az elkövetett vétektől. Minden magyar tartózkodjék a gyilkosságtól, az útonállástól, minden erőszaktól és törvénysértéstől. Aki pedig e hirdetményt semmibe veszi vagy az ellen cselekszik, veszítse el fejét és minden jószágát.

(A blogíró megjegyzése : Tehát István halála után vagyunk, sőt, azóta már két királya volt az országnak : Orseleo Péter és Aba Sámuel. És mégse lett kiírtva még sem az ősvallás sem a rovásírás sem semmi egyéb....)

http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2012/01/szent-istvan-i.html

http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2012/01/geza-fejedelem.html

http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2012/01/csaba-kiralyfi.html

http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2011/12/atilla-roma-falainal.html

http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2011/12/atilla-ii.html

http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2011/12/szent-marton-es-anyos.html

http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2011/12/miutan-hunok-romai-eroket-kitapasztalva.html


http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2011/11/senki-sem-tagadja-hogy-szkita-nemzet.html


http://www.tankonyvtar.hu/tortenelem/magyar-tortenelem-080903-47

2012. január 22., vasárnap

Ügyészség kontra Bíróság - bonyolódik a devizahitel botrány

Úgy látszik, hogy Kásler Árpi barátunk komolyan gondolja amibe bele kezdett, blogjának új bejegyzésében érdekes dolgokat ismertet.

Kíváncsian várom, hogy a sok, időnként egymásnak is ellentmondó hivatalos ügyészségi és bírósági irat bemutatásával sikerül-e kiborítania a azt a bilit, ami sok év szennyével van tele...
Aki kíváncsi a részletekre, az  itt olvasgathat a témáról.

Ezt a cikket is érdemes elolvasni: http://kaslerarpad.hu/?p=237#more-237
és ezt is: http://kaslerarpad.hu/?p=241#more-241

2012. január 20., péntek

Spirális élet

Spirálok mindenütt!

A tankönyveinkben, és általában a könyvekben szereplő Naprendszer ábrázolások alapján teljesen egyértelmű, hogy a gyerekekben (bennünk is, mindenkiben) az a kép alakul ki, hogy a Naprendszer egy statikusan álló valami, ahol a bolygók keringenek a Nap körül. Még ha valamelyik könyv említi is, hogy a Nap is mozog, azért ezt nem különösebben hangsúlyozzák.

 
Szóval a fejünkbe ültetett ábrák alapján az az általános kép, hogy minden bolygó orbitális pályán kering a Nap körül. Hogy ez mennyire nem így van a valóságban, annak érdekében egy újabb felrázó igazságra hívom fel a kedves olvasók figyelmét:

Earth Is Not Orbiting The Sun (a Föld nem orbitálisan kering a Nap körül)


Tanulmányaink sokszor dogmatikus jellemzője alapján valószínű, hogy vannak olyanok, akik nehezen fogadják el azt, hogy rengeteg tévút és tévedés van abban, amit tanultak, de talán az mindenki számára hihető, hogy a Világegyetemben minden mozgásban van.
Ebből következtethetően, semmi nem statikus, minden valamihez képest mozog, ez a nagybetűs Élet egyik alapjellemzője, mely tetten érhető a mikrobiológiától a csillagászatig.
Ebből kifolyólag a Napunk is állandó mozgásban van, elképesztő sebességgel halad a világűrben valahonnan valahová, és vele együtt mozognak a hozzá teremtett bolygók is.
Ebből meg az következik, hogy a bolygók nem foroghatnak egy síkban rögzített orbitális körpályán, hanem körforgást és mozgást egyszerre hajtanak végre, melynek eredőjeként egy spirál alakul ki!
Érdemes különösen megfigyelni és felfogni, amit a kisfilmben 2:27-től láthatunk.

S hogy miért ennyire fontos ez?
Mert ez a felismerés is alapjaiban változtathatja meg világnézetünket (az utóbbi években ez már nem az első ilyen dolog, ugye?).
Kapunk egy tágabb világképet arról a játékról, ami velünk együtt itt zajlik az univerzumban.
Az egész világegyetemnek van egy csodálatosan felépített logikája, "mechanikája", mely természetesen nem csak anyagi szintre korlátozódik, mely a létezés minden szintjén megmutatkozik.

És van ebben az egész felismerésben egy másik nagyon értékes gondolatsor is:

Spirálgalaxisokban, spirálmozgású bolygókon spirális DNS-ből álló egyedek élnek.
Körforgás+mozgás = spirál -> DNS -> információ -> életút.

Kezd már valami derengeni?

Lassan kiderül, hogy az asztrológia még sem egy tudománytalan marhaság! Egyáltalán nem mindegy ugyanis, hogy az állandó mozgásban lévő – tulajdonképpen zárt lokális energiarendszernek tekinthető – Naprendszerünkben, a spirális pályán mozgó bolygók éppen hogyan állnak, hogyan viszonyulnak egymáshoz képest, abban az időpillanatban, amikor megszületünk és elhagyjuk édesanyánk védő energiamezőjét.

Szerintem ez csodálatos felismerés.


Lehet, hogy a gabonakörökben sokszor főszereplő spirálok ezt a tudást próbálják meg beleverni abba a hülye fejünkbe? :)

Itt érdemes felidéznünk Nostradamus erre az évre vonatkozó jóslatát:

„Húsz meg kétszer hatban az egek tudása, a földre látogat,
„nagy öröm közepette. A betegség a pestis az éhínség eltűnik.”
„Róma örül a megmentett lelkeknek.”
„A tudósok félelemteli csodálattal mosolyognak.”
„Megerősítést nyer az asztronómia. Új kezdet a tudományban.”

A tudomány és a spiritualitás összehangolása, együttes megértése elkerülhetetlen immár.

A fenti gondolatokat talán még inkább megértjük, ha a spirál szót a saját – sokszor hányatott, fordulékony, állandóan váltakozó, ismétlődő, önmagába sokszor visszatérő, de még is mindig másképp alakuló – életünkre vonatkoztatva a maga teljes erejében magyarul ejtjük ki:

Örvénylik

Végezetül egy olyan zenekar ide kapcsolható művét ajánlom komolyabb meghallgatásra, amelyik a magyar zenei kínálathoz képest az élvonalat képezi a mély gondolatok megzenésítése tekintetében:

Unique - Újra meg újra


A számot hallgatva az jut eszembe, hogy ha a jelenlegi életünkben, a mindennapos kis ügyeinkben megfigyelhető ez az állandó, de mégis mindig változó ciklikusság, akkor azt is feltételezhetjük, hogy ez tágabb és időtlenebb értelemben is igaz. Nem kell feltétlenül hinni a lélekvándorlásban ahhoz, hogy belássuk: a természet törvényszerűségei minden szinten és mindenkire érvényesnek kell lenniük.
Ennek tükrében talán az is elhihető, hogy egy emberöltőnyi élet „csupán” egy kör, pontosabban mivel állandó mozgásban vagyunk, egy spirálfordulat, vagy még pontosabban: egy örvénylés. No de – kérdezhetnénk – mi van az örvény „végén”?
Semmi különös.

Egy másik örvény.

Mert ez a törvény.


TT

2012. január 17., kedd

Egy magocska, amiből kinőhet valami.. Kásler kontra OTP Bank

Akár száz milliárdokat kell hogy visszafizessenek a bankok a devizahiteleseknek és a devizahitelekkel rendelkező önkormányzatoknak, egy bírósági ítélet alapján!

-2011december 8-án a bíróság ítéletében kimondta, hogy a devizahitel kezelési költségének devizában való megállapítása visszamenőleges hatállyal SEMMIS.

-"Az egyes fizetendő törlesztőrészletek forint összegét a Hitelező a Bank által alkalmazott, az esedékesség napját megelőző napon érvényes deviza ELADÁSI árfolyamon határozza meg, SEMMIS.

Az ítélet még nem jogerős. Az OTP Bank 2012 január 04-én fellebbezett a Békés Megyei Bíróság ítélete ellen, az ügy a Szegedi Ítélőtábla elé kerül.

Minden eddiginél nagyobb szükség van a nyilvánosság erejére, az emberek támogatására.

Kásler Árpád vagyok, a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének (BAÉSZ) elnöke. Az ítélet közlése előtt ismertetni szeretném röviden a per előzményeit ===> Folytatás

Izland- az elhallgatott polgári demokrácia győzelme.

A média a legapróbb részletekig tájékoztatott bennünket, az Egyiptomi és a Líbiai eseményekről. Mélyen hallgattak viszont a lázadásokról és a békés, de eredményes polgári forradalomról, amely két évvel ezelőtt zajlott le Izlandon, ahol a polgárok kikényszerítették a kormány távozását és az alkotmányuk átírását. Talán éppen azért, mert az Izlandi események egy korszerű polgári forradalom modellje voltak. Az Izlandi forradalom cenzúrája a legjobb bizonyíték arra, hogy hogyan kezeli a média hatalom azokat az információkat, amelyek veszélyesek lehetnek a politikai és a gazdasági elitnek.


Az Izlandi nép eltörölte a régi kormányzat minden  örökségét, a nagy bankok államosításra kerültek, és népük nem fizeti meg az adósságot, amelyet a korrupt politikusok alakítottak ki. Azért nem, mert az izlandi adósság egy (talán szándékosan...) hibás  gazdaságpolitika eredménye, nem pedig annak, hogy a polgárok túl sokat ettek vagy túl sok ruhát vásároltak volna.

Az új alkotmányban rögzítették, hogy a politika főszereplője a polgár, és nem a politikus.

Jelenleg Izland a legjobb példaképe a polgárok békés és tisztességes, de elsöprő erejű reakciójának a jelenlegi hatalom ellen, amelyik az országot és a világot a válságba vezette. Az Izlandi modell megmutatja, hogyan kell elérni, hogy a politikusoknak tartaniuk kelljen a nép reakciójától, ha nem a nemzet érdekében tevékenykednének. Ne az életüket féltsék, hanem a politikai karrierjüket, de azért legyen veszíteni valójuk..

Elhallgatott tények Izlandról:

2008-ban államosították a legnagyobb bankot. A pénznemük összedőlt, és a piacuk is összedőlt. Az ország csődbe ment. 2009-ben nagyszabású tüntetések voltak a parlament előtt, a nép lemondásra kényszerítette a miniszterelnököt és az egész kormánykoalíciót.
A politikusok követelték az adóság megfizetését Nagy Britanniának és Hollandiának, összesen 3.500 millió Eurót, amelyet 15 év alatt kellet volna megfizetni 5,5% kamattal.

2010-ben a nép az utcára vonult, és kiharcolták maguknak az általános népszavazás törvényét. 2010 januárjában a köztársasági elnök elutasította ennek a törvénynek a ratifikálását, és bejelentette, hogy konzultálni fog az Európai unióval.
A nép ismét az utcára vonult. Márciusban népszavazás volt, amelynek az lett az eredménye, hogy a nép  93%-a elutasította az adósság megfizetését Nagy Britanniának és Hollandiának.
A kormány rá volt kényszerítve, hogy elkezdje az állami tisztségviselők átvilágítását, ügyeik kivizsgálását, hogy jogi felelősségre vonja a vétkeseket a válságért. Utána következett egynéhány bankvezér és menedzser bebörtönzése. Miután az Interpol kiadta a parancsot, minden érintett bankár elhagyta az országot. A nép megalkotta az új alkotmányt, amelyik már nem  Dánia alkotmányának másolata, amint ahogy korábban volt.

2011 februárjában összejött az alkotmányalkotó testület, amelyet a nép által közvetlenül választott képviselőkből állt, és elfogadásra előterjesztették az új alkotmányt, amely széleskörű nemzeti megállapodás alapján született.

Az Izlandi forradalom rövid történelme címszavakban: 

az egész kormány és a régi politikusi kör lemondatása,
bankok államosítása,
általános népszavazás,
a válságért felelős emberek felelősségre vonása, bebörtönözése 
egyenesen a nép képviselői (és nem pártok)  által átírt alkotmány elfogadása.

Az Izlandon történő eseményeket olyan politikusok mint Merkel (német), Sárkozy (francia), Cameron (angol), Zapatero (spanyol), Berlusconi (olasz) és mások, szorosan figyelemmel kísérték, és gyorsan felismerték az izlandi példa elterjedésében rejlő veszélyt az ő korrupt rendszereikre nézve.

Az Izlandon történő eseményekről szóló híradás bojkottját szigorúan betartotta az összes korporációs sajtó, rádió és televízió, tudósítók ezrei váltak "vakká, süketté és némáva" az izlandi eseményekkel kapcsolatban. Némely állam vezetői állítólag a médiáknak cserébe a hallgatásért, adókedvezményeket ígértek.

Mindezek ellenére az Izlandi forradalom eszméje terjed az egész világon. Ellenálltak a korrupt és tarthatatlan rendszernek, és a világnak leckét adtak az igazi demokráciából. Azon politikai és gazdasági elitek akarata ellenére, akik az izlandi, illetve az egész világra kiterjedő válságot okozták.
Előbb vagy utóbb, ez a történet az egész világon ismeretté válik, és vélhetően követőkre talál majd. A szabadság iránti vágynak nincs határa!
Talán nem véletlen, hogy mindez Izlandon történt, ahol az újkori világ legrégebbi parlamentje van az "Althinget", amely 930-ban alakult.

2012. január 16., hétfő

Szent István I.


A mennybeli Istvánnak a hunok legősibb nemzetségéből született Taksony volt a nagyapja, apja Géza, nagybátyja Mihály, unokatestvére pedig Kopasz László és Vazul. Azt mondják, hogy Géza igencsak megutálta a szkíta vadságot, kezdett kilábalni a hunok pogány embertelenségéből, és azután sokkal engedékenyebbnek mutatkozott a külföldiek, mint a saját emberei iránt, tudniillik, hogy ne kelljen a magyarok fertőzött és szennyes lelkületét erőszakkal és fegyverrel kielégítenie, minden környező néppel övéi számára addig ismeretlen békét kötött. Ünnepélyes nyilatkozatban minden kereszténynek szabad belépést és sérthetetlen vendégjogot biztosított, a papoknak és a szent törvény tanítóinak tekintélyes fizetséget ígért, hogy a Pannóniákba édesgesse őket. Mindenütt felkutatta a szent életű férfiakat, hogy azok a műveletlen és nyughatatlan nemzetnek nyilvánosan hirdessék az igaz isten nevét, ő maga pedig több udvarnokával együtt fölvette a tiszta hit szentségeit. (5) És – mint fentebb írtuk – semmi sem nyugtalanította erősebben, mint annak tudata, hogy a kemény nyakú köznépet és az előkelők vad lelkületét roppant fáradság és komoly szigor nélkül nem lehet igaz vallásra téríteni. Arra is gondolt, hogy nehéz feladat lesz a bálványok öröklött tiszteletét kiirtani, az ősi szertartásokat megszüntetni, egy új vallás templomait felépíteni, és a régiek ceremóniáit eltörölve attól az ellenségtől fogadni el a szent tant, amelyet gyakran vertek tönkre súlyos csatában.
Mialatt Géza gondolatai az istenfélelem és a nép üdve körül hánykolódnak, lám, a mennyei kegyelem, amely mindig hívei segítségére siet, álmában a magasból égi küldött révén vigasztalja meg, hogy hagyjon fel a nyugtalankodással, és legyen jó reménnyel, nem kell ekkora gondban gyötrődnie azért, hogy kápolnákat szenteljen, jámbor életű püspököket szerezzen, a szkíta nemzetet megváltsa a pogány vallástól, mert keze vértől szennyezett; semmiképpen sem volna illendő, hogy emberi vértől csöpögő kéz szent épületeket emeljen, a tiszta hit alapjait megvesse, hiszen ez jámbor és bűnnel nem szentségtelenített kezet kíván. Megígéri, hogy áldott fiú származik tőle, kit a mennyei jóság e nagy jelentőségű dologra kiválasztott; isten akaratából ő lesz Magyarország szentséges királya is, Krisztus nevének övéi között terjesztője, és egyedül ő fogja népének megszerezni az igaz üdvösséget. (10) Közli vele, hogy hamarosan egy szent életű embert küld hozzá, figyelmezteti, hogy hallgasson ennek intéseire, mert az mennyei üzenetet hoz, és az istennek nagyon kedves áldozatot mutat majd be. Amikor a mennyei hírnök visszatér a levegőégbe, Géza azonnal felébred az álmából, mély hálát ad az istennek, magát, országát, születendő fiát a mindenható Jézus Krisztusnak ajánlja, súlyos gondjától megszabadul, majd a Krisztus-hívőkkel és több emberével közli az isteni álmot és üzenetet. Pár nap múlva jelentik neki, hogy Adalbert, Csehország tekintélyes és csodálatra méltó életszentségű főpapja hamarosan megérkezik, hogy a magyarokat megváltsa a hamis hittől, és a szkítáknak az isten parancsolatát és a közönséges üdvösséget hirdesse. Géza azonnal rájön, hogy a főpap személye az, akire álmában figyelmeztették, és megállapítja, hogy álma nem volt sem hiú, sem üres. Amikor Adalbert érkezését jelenti a papoknak, azok között nem kis öröm támad. Kérdésére beszámolnak neki e férfi istenes erkölcseiről, elmondják, hogy Csehország főnemességéből származik; apja neve Slavnik volt, anyjáé Stresislava; mindkét szülője derék és vagyonos, Libehovban birtokos, mely nagyváros ott fekszik, ahol a Moldva folyó az Elbába szakad. (15) Azt mondják, a birtok kiterjedt Csehországban a Szudétákig és a Mzse folyóig, a teutonoknál a Hercynia-erdőség közepéig, Morvaország irányában a Svitava folyóig, Lengyelországban pedig egészen Klodzko városáig; gyermekkorában súlyos láz támadta meg, mire a szülei elvitték az isteni Szűz Mária templomába, és egyházi életre ajánlották fel, ha a betegségtől megszabadul, mire azonnal meggyógyult; ezután tisztes nevelésben részesült, és a legnemesebb tudományokban bámulatra méltóan kitűnt; a csehek püspökének halála után valamennyi főember szavazatával ő követte az elhunytat, mert erkölcseire és tudományára nézve szinte egész Germániában sem könnyen találtak hozzá foghatót. És azon a napon, amelyen cseh püspökké tették, e férfiú szentsége csodát művelt, mint mondják, ördögűzéssel egy embert megszabadított a démontól, mely kiáltozni kezdett, hogy nem maradhat tovább az emberben, akit megszállt, mert miután Adalbert átvette a püspökséget, ennek hatalma elől minden gonosz szellemnek menekülnie kell Csehországból; püspöksége kezdetétől fogva az volt a leghőbb vágya, hogy a nép istentelen gondolkodását az üdvösség felé irányítsa, a főurak eldurvult lelkületét a szent vallás segítségével megszelídítse, a szabadosságot megfékezze. (20) Elmondták, hogy ezt nem tudta megvalósítani, ezért, hogy ne fáradozzék fölöslegesen, odahagyta a megátalkodott népséget, elment Rómába, és szerzetesi csuhát öltött, mire a feldühödött csehek alattomban lerohanták szülővárosát, Libechovot, Adalbert öt fivérét mise közben az oltár előtt felkoncolták, és a többit is mind megölték; Boleszláv cseh fejedelem később visszahívta Prágába, de mert a népet korábbi megátalkodott vallástalanságában találta, máris eltávozott, és visszament Rómába, hogy üdvös csendességben pihenjen; kis idő múlva a zsinat azt a határozatot hozta, hogy minden pásztornak el kell vállalnia egy nyáj gondozását, és ha nem teszi, súlyos bűnbe esik; amikor ezt a rendeletet kihirdették, Adalbert megbeszélte a pápával, hogy ha már a saját nyája nem hallgatott a szavára, legyen szabad neki más, az igaz vallást nem ismerő nemzetek közé utaznia, hogy vagy Krisztus hitére térítse azokat, vagy – ha nem sikerül – ezek körében valamiképpen elnyerje a vértanúság pálmáját; most tehát az a hír járja, hogy nem ok nélkül érkezik Pannóniába.

Amikor Géza ezt a jámbor papoktól megtudja, rögtön megérzi, hogy Adalbert az, akit az álma megjövendölt. Ezért a király mindent előkészít a püspök tisztes fogadására, ami hozzá és az isteni dicsőséghez illik. Mindenekelőtt az előkelőségek ragyogó díszmenetével és az újonnan jött papok gyülekezetével kivonul, és a prágai püspököt érdeme szerint fogadja. Az ő közreműködését és prédikációit használja fel arra, hogy a magyarság lelkét a pogány vallástól elfordítsa. (25) Az ősi hiedelmeket sokan elhagyják, egy nagy rész megtisztul a keresztvízben, és számos helyen miséznek az igaz és hatalmas szellemnek. A mennyei fény ez időtől fogva áradt szét bővebben a magyar nemzeten. Erről aztán igazán el lehet mondani, amit szokás: A pogányok népe, amely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot. És a láthatatlan világosság fénye Krisztus, akinek látását a népek akkor kiérdemelték, mert a sötétségből elhivatván hitték, hogy ő az igaz isten és az ember.

Míg a hit eme alapjai mindenfelé épülgetnek, íme, Géza hitvesének, Gyula leányának, akinek Sarolta volt a neve, terhessége idején álmában megjelenik István első vértanú, hogy mint egy jövendő nagy király szülőjét megörvendeztesse őt. Higgy asszony, Jézus Krisztus úrban, mondja, és tudd meg isteni üzenetből, hogy hamarosan csinos és szépreményű fiút szülsz, aki elnyeri a pannon királyság koronáját. Tudd meg, hogy olyan férfi lesz ő, akinek párját sohasem látja Pannónia; (30) végül a mennybeliek közé kerül. És mert én István vagyok, az első vértanú, aki sohasem fogom őt elhagyni, csemetédnek az én nevemet add! Így szólván, eltávozott. Saroltát fellelkesítette az álom, istennek nyomban hálát adott, és a mennyei protomártír tiszteletére minden oltárnál misét mondatott. Mialatt az istenség által feltüzelve nagy reménységben él, hát a kellő időben Esztergomban gyönyörű fia születik az üdvösség kilencszázhatvankilencedik évében, akinek aztán István első mártír nevét adták, hogy a szellemnek tett ígéret teljesedjék. A magyarokat roppant öröm tölti el, mert megértik, hogy első királyukat inkább az ég, mintsem az emberi végzet adta nekik. Az álom megerősíti hitüket, és mert az igen komoly dolgokat jövendölt, kitartó várakozással reménykednek. Istvánt Adalbert részesítette a szent keresztségben, hiszen ezért érkezett az isteni szellem ösztönzésére a Pannóniákba. Ez a tekintélyes atya intézkedett afelől, hogy a csecsemőt hogyan táplálják, milyen buzgalommal ápolják, elsősorban pedig arról, hogy – amennyire kora engedte – a tejjel együtt a szent törvény tanait is magába szívja, és mindig istenfélelemben neveltessék. (35) A keresztvíz alá pedig az a Theodatus tartotta, aki régebben Apuliában a sanseverinóiak között uralkodott, de mikor a hazájából kiűzték, Magyarországra menekült, ahol Géza fejedelem nagy megbecsülésben részesítette, ezért aztán István a keresztapaság címén az olaszok anyanyelvén mindig mély tisztelettel tatának, vagyis atyának szólította őt. És mert ez a Duna közelében egy zárdát alapított és egy falut épített, a faluval együtt most azt is Tatának hívják, ahol a mi időnkben az isteni Corvinus Mátyás nevezetes királyi palotát épített állatkerttel, tóval. Theodatus után nem maradtak gyermekek, ezért családjának neve később elenyészett Pannóniában. Az ég választotta, istenség nevelte kisded első, gügyögő szavai között előbb ejtette ki a megváltónak, mint a kenyérnek a nevét. Még nem hagyta el első gyermekségét, amikor grammatikusok, nevelők, papok kezére került, hogy egyszerre sajátítsa el a betűket és a szent tudományt. (40) Aki úgy gondolja, hogy uralomra született, az egyetlen tisztes tudományt sem nélkülözhet, hogy az isten előtt kedves, az emberek számára hasznos legyen, és aki majd mások elöljárója lesz, annak elsősorban arra kell törekednie, hogy erényben és jelességben egyképpen kiemelkedjék. Apja, Géza, semmit sem felejtett el, ami a jövendő király felkészítéséhez szükséges, és az áradó isteni kegyelem sem hiányzott, mert úgy tartják, hogy a jó fejedelem inkább születik, mint készül. Sohasem távozott Adalbert mellől, akinek tanításából és példájából annyi életszentséget sajátított el, hogy őt tartotta a nemzet üdve és élete egyedüli teremtőjének és mesterének. A fiút gyakran hívták tanácskozásra, ahol elmésen értekezett a vallásról, a hitbuzgalomról, a közjóról, az igazságról, a jámborságról, elítélte a kegyetlenséget, a gyilkosságot, a rablást, erőszakot, házasságtörést; azt erősítgette, hogy nincs fontosabb mint az istent félni és szeretni, nincs becsesebb és hasznosabb a vallásosságnál és ártatlanságnál. Néhanapján kikelt a szittya vadság ellen, az isten imádatától elfordult elméket pedig korát meghazudtoló komolysággal és hévvel korholta. Sohasem tapasztalták, hogy az isten nevéről vagy a róla való elmélkedésről megfeledkezett volna. (45) Az ártatlanoknak és szánalomra méltóknak készséggel nyújtott pártfogást, megvédelmezte őket atyja előtt, akit mindennap figyelmeztetett, hogy el ne kövessen valami jogtalanságot. Folytonosan a papi gyülekezetben és az istentiszteleten forgolódott. Kora ifjúságában sokszor átvette apja feladatát, hogy az öreget mentesítse a fáradozástól és a kellemetlenségektől, az államot a károsodástól. Apja helyett gyakran ítélkezett, kihallgatta a követeket, és válaszolt nekik. Amikor Géza észrevette, hogy őt a kor már elgyengítette, fia pedig a legkevésbé sem éretlen az uralomra, gyűlést hívott egybe, és az ország valamennyi főembere előtt így beszélt:

Midőn öregségünkben veszedelmesen fenyeget az idején való halál, nekem és nektek, társaim, gondoskodnunk kell arról, hogy távozásommal baj ne érje államunkat. Jövevények vagyunk idegen földön, mindenfelől ellenséges szomszédsággal bekerítve, ezért az idő és a helyzet megköveteli, hogy elébe vágjunk a jövendő bajoknak, és megfelelően gondoskodjunk javunkról. (50) Mindörökre megbélyegeznénk magunkat, ha a birodalom, amelyet őseink szereztek, gyarapították és ránk hagytak, hanyagságunk folytán elpusztulna. Nehéz nagy dolgot szerezni, ám a megszerzettet megtartani még nehezebb. Én, akit az állam élére állítottatok, nap mint nap ezen rágódván magamban, úgy döntöttem, hogy eleink szokásával ellentétben békével és igaz vallással kell megerősíteni a birodalmat, tudván, hogy nincs annál jobb eszköz az emberi és isteni boldogságra. A békével magunk felé hajlítottuk a szomszédokat; a keresztény vallás felvétele után a magyarok, akiket mindenki úgy gyűlölt, mint az emberevőket, a külföldiekkel való kapcsolat révén szelídebbekké váltak, és mindenütt jobb szemmel néznek rájuk. Most pedig dönteni kell, hogy miképp lehet tovább erősíteni a szilárd hatalom azon alapjait, amelyeket a béke és a vallás meghonosításával megvetettünk. Ha elképzelésemet a ti akaratotok támogatja, olyan döntés kínálkozik számotokra, amelyben nem emberi szándékok között kell választanotok, hanem az isteni parancsot követnetek. (55) Többször hallottatok tőlem arról a kedvező álomlátásról, amelyben az isten égi hírnök útján közölte velem, hogy sohasem fogom Magyarország-szerte elterjeszteni az igaz hitet, nem alapítok a Pannóniákban egyházakat az igaz istennek, mert e szentséges mű alapjait embervérrel mocskolt kéz nem rakhatja le; de nemzek fiat, aki mindezt végbeviszi, és mindnyájatokat elvezet a jó valláshoz, az isten tisztes ismeretéhez. Sokakat vontunk hitünkre, a többiek azonban, akiknek a száma mérhetetlen, nem szakítottak a szkíták pogány szertartásaival, megátalkodott elmével mindmáig ellenállnak. Tudtok asszonyom álmáról is, amelyben István, a mennyei első vértanú ugyanerre oktatta ki őt, és ezért fiunk István nevét kapta. Tehát valamennyi istenség őt jelenti ki birodalmatok számára a legmegfelelőbbnek, én pedig, nehogy közügyben egyéni elfogultság vezéreljen, nem is javasolnám nektek ilyen nyomatékosan, ha állításomat nem támogatnák szemmel láthatóan fiam képességei, életmódja, erkölcsei, tettei. (60) Tanúságra hívom megváltónkat, Jézus Krisztust, akit Adalbert mostanában ismertetett meg velünk, hogy kora gyermekségétől kezdve hihetetlen tapintattal és hallatlan tisztelettel korholta folyvást apja ostobaságát, és intett, hogy állandóan az isten imádatával foglalkozzam. Hogy nyájasan bánjak veletek, csökkentsem az adókat, fékezzem meg az erőszakot, a gyilkolást, a latorságot, vessek véget a háborúknak, támogassam a nyomorultakat, adjak mindent a szegényeknek, egyformán tartsam az előkelőket és az alacsony sorúakat. Bevallom, hogy sok mindent a gyermek tanácsára és biztatására tettem, és úgy tekintettem intéseit, mintha égi küldöttől kaptam volna. Kijelentem, hogy tőlem származik. Minden előjel azt jósolja, hogy nektek és a közérdekre született. Lelkiismeretem parancsára én is gyakran voltam kénytelen atyai tekintélyem ellenére tisztelni őt, mert hogy ő mily nagy súllyal bír, arra az isten is figyelmeztetett, azt a tények is szemmel láthatóvá teszik. Ezért hát, jó férfiak, akik velem és a közösséggel szemben derekasan viselkedtetek, és a katolikus vallást felvettétek, nyomatékosan kérlek titeket, mert látjátok, hogy életem végére értem, hogy az értetek és a közjóra született Istvánt állítsátok apja helyére, és ez a nép határozatából és a hadsereg beleegyezésével történjen, nehogy ellenkező esetben úgy lássék, mintha szembeszegülnétek a szellemek akaratával és parancsával, akik az égből üdvösségetekre ügyelnek. (65) Ha ezt most elhatározzátok, tekintélyetek ennek elfogadására fogja kényszeríteni a többieket is. Nemcsak nyomorult öregségem és beszédem, nemcsak irántatok való szeretetem emléke késztethet benneteket ennek megtételére, hanem tulajdon hasznotok, a birodalom érdeke és az isten akarata is. Én pedig, ha kikönyörögtem tőletek azt, ami nektek és a népnek jó, ha a fiam kezébe leteszitek az esküt, hogy minden parancsát végrehajtjátok, úgy távozom el ebből az életből, mint aki a legnagyobb jótéteményt kapta tőletek. Szeressétek és tiszteljétek tehát Istvánt, akit az ég adott nektek, tartshttp://www.blogger.com/img/blank.gifátok meg az egyetértést és a békességet, terjesszétek a katolikus vallást, mely ha egyszer behatol a magyarok kemény szívébe, kiirthatatlanul benne is marad örökre. Mert az isten azért telepítette a szkíták dacos maradékát a keresztény közösség eme végvidékére, hogy a helyes vallást magába szívja, s aztán az igaz hitet minden hitetlenséggel szemben állhatatosan védelmezze.

http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2012/01/geza-fejedelem.html

http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2012/01/csaba-kiralyfi.html

http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2011/12/atilla-roma-falainal.html

http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2011/12/atilla-ii.html

http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2011/12/szent-marton-es-anyos.html

http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2011/12/miutan-hunok-romai-eroket-kitapasztalva.html

http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2011/11/senki-sem-tagadja-hogy-szkita-nemzet.html

http://www.tankonyvtar.hu/tortenelem/magyar-tortenelem-080903-47

2012. január 13., péntek

Agresszió - Ha Csurka mondja...

Magyarországgal ugyanaz történt most 2011. késő őszén, mint ami 1956. november 4-én, amikor a szovjet Vörös Hadsereg tankjai óriási túlerővel elözönlötték és eltaposták kivívott szabadságát.

Semmit nem számít, hogy most nem tankokkal vonultak be és nem kelet felől, hanem nyugat felől és bankműveletekkel.
A világ a globalizmusban annyit változott, hogy egy nemzet függetlenségét bankműveletekkel éppen úgy meg lehet szüntetni, el lehet taposni, mint lánctalpakkal.

Mi történt és hogyan történt ami történt, kevesen tudják. Tény, hogy egy gombnyomásra összehangolt támadás indult a forint, a magyar államháztartás ellen, képtelen magasságba hajtották fel a forint–euró viszonylatot, leminősítéssel fenyegették a magyar fizetőképességet és kilátásba helyezték, hogy Magyarország sehonnan nem jut pénzhez, mert a magyar államkötvények eladhatatlanokká válnak.

Fenyegetett a 400 forintos euró árfolyam, amely minden eddigi megtakarítást, adósságcsökkentést elvitt volna. Mindez az arányokat tekintve semmiség. Néhány nagyobb bank, néhány megnevezhetetlen befektetői kör összehangolt eladásokkal és vételekkel játszva mozgósít annyi pénzt, amennyi Magyarország ellehetetlenítéséhez szükséges. Mindez megtörtént. A kormánynak szembe kellett néznie az államcsőddel.

Mindennek politikai okai vannak. A magyar kormány Orbán Viktor vezetésével és a kétharmados felhatalmazással élve alkotmányt írt, megkezdte egy magyar, nemzeti érdekű politika és egy újszerű együttműködésen – nem egoizmuson, hanem közösségi együttműködésen – alapuló társadalom alapjainak lerakását. Elfordult a liberális világrendtől, de közben minden érvényben lévő szabályt betartott, óvatosan haladt, annál is inkább, mert közben az Unió soros elnöksége tisztével is felruházták. Most pedig az Unió Bizottsága is jóváhagyólag nézi a magyar függetlenség ellen megindított akciókat. Orbán Viktor, akinek most a fejét követelik, ha szigorúan magyar szempontok szerint ítélünk, mindent jól tett – már amennyire emberi tettekről ezt egyáltalán elmondhatjuk – és éppen ez a bűne.

A globalizmus megnevezhetetlen hatalmasságai úgy gondolják, hogy a mindenkori magyar kormány feje csak egy kliens lehet, egy általuk odatett bábjátékos. „Orbánnak mennie kell”, mondják és mondatják most itthon és külföldön egybehangzóan az agresszorok, mert magyar érdeket szolgáló miniszterelnök bátorkodik lenni. Az ötvenhatos párhuzam abban a tekintetben is fennáll, hogy a magyar kísérlet a mai világrendre nézve éppen annyira veszélyes, mint a magyar forradalom és szabadságharc volt az akkori világrendre.

Orbán intézkedéseit más államokban is bevezették. Tetszett a bankadó és mindenekelőtt az újfajta viszonyulás a liberális világrendhez. Orbán ugyanakkor maga is látta, hogy kísérlete veszélyes és nem bizonyos, hogy elnyeri a globalizmus urainak türelmét, de mivel úgy ítélte meg, hogy a többször kivéreztetett magyarság számára a régi feltételek közt maradás halálos – belevágott. A teljesen szabályosan elért kétharmados győzelem is erre predesztinálta. Hajóját kikormányozta a nyílt tengerekre, új szövetségeseket keresett és talált is, de most megtorpedózták. Hajója ugyan még nem süllyedt el, a támadt seb befoldozható, de a szabad hajózás már lehetetlen.

A magyarság megint áldozat lett, szabadságigényének áldozata. Húsz év múlva, – vagy talán még előbb – amikor a gerjesztett válságokkal fegyelmező gátlástalan globalokrácia végképp megbukik és átadja a helyét egy ma még ismeretlen takarékos és istenfélő világrendnek, talán majd megemlékeznek róla, hogy a folyamatot a magyarok indították el. Úgy, ahogy 56 után Albert Camus megemlékezett önfeláldozásunkról. Orbán jól tudja, hogy a bankár, kamatszedő globalokrácia, amelynek arcát Sárközi és Obama elnök rajzolta fel a minap egy maguk közt maradónak vélt beszélgetésben, akármekkora hatalommal rendelkezik is ma még, meg fog bukni. Új világrendnek kell jönnie, mert ez a mostani az emberiség létét fenyegeti.

Addig azonban élve kell maradni. Ezért kezdődnek tárgyalások a megtorpedózott hajó kormányosa és az IMF között. Ezek tulajdonképpen a Trianonban megismert feltételű béketárgyalások.

Nem az a kérdés, hogy igénybe vesszük-e az IMF hiteleit, hanem az, hogy az elsüllyedést, az államcsődöt elkerülve mennyit tarthatunk meg eredeti célkitűzéseink közül. Életbe lép-e új alkotmányunk, folytatható-e, illetve foganatosítható-e végre az IMF rokonszenvét élvező előző kormány törvényes elszámoltatása. Megmaradhat-e valami abból, amit a magyarság óriási többsége megálmodott magának és amiből eddig a körülmények alakulása folytán, azaz a globalizmus gerjesztett válságai következtében csak kevés valósulhatott meg. Lehetséges-e még végtörlesztés a devizában eladósodottak számára, vagy az IMF-el kilátásba helyezett tárgyalások eleve azt jelentik, hogy nem, és a csaló bankok szépen zsebre teszik a nyereséget.

Most a helyzet belpolitikai tekintetben is drámaian megváltozott. Már nem bízhatja rá magát a kétharmados többség azzal a tehermentesítő könnyedséggel miniszterelnökére, mint eddig, mert a fegyverletételi okmányt neki kellett aláírnia, és azért sem, mert most ő van a legszorosabb őrizetben. A fejét követelik, de ha megmukkan, az egész országot vezetik az államcsőd nyaktilója alá. Ez a zsarolás soha nem látott, legkifinomultabb formája.

A pénzügyi eszközökkel folytatott háborúnak még koránt sincs vége. Nem is akarják, hogy vége legyen. Mert a Trockij-féle permanens forradalom helyébe a permanens válságot léptették, mint legerősebb fegyelmező eszközt. Most csak a társadalomnak, a kétharmados többség népének, polgárainak, keresztényeinek, gazdáinak és nehezen élő, de még a nemzeti öntudat foszlányaival bíró fiatalságának, plebejusainak és szerzeteseinek maradt némi cselekvési szabadsága. Amit Orbánnak az őrizetben elgondolnia sem szabad, azt most millióknak kell kimondania.

Semmit sem kell törődni az IMF megszállással. Ötvenhatban is úgy történt, hogy november 4-e után a munkástanácsokban és a forradalmi bizottságokban folyatódott a forradalom, és Szerov és a pufajkások uralma csak a legkíméletlenebb terror alkalmazása után vált lehetségessé. De most ki fog kíméletlen terrort alkalmazni, ki fog akasztani az IMF nevében? Talán az a törpe kisebbség, amely eddig is együttműködött a nemzetközi bankvilággal? Most a kétharmadot munkájával, részvételével és türelmével kivívó csendes magyar többség kiállására és tántoríthatatlanságára van szükség.

Először is világossá kell tenni, hogy amíg a demokratikus úton szerzett többség fennáll az országgyűlésben, addig semmilyen kormányfőváltás nem képzelhető el. A társadalom többségének akarata, hogy az maradjon a kormányfő, aki kénytelen volt letenni a fegyvert. Világossá kell tenni, hogy Orbán bukásáról csak azok a hazaárulók beszélnek, akik együttműködtek és ma is együttműködnek ellenségeinkkel. Világossá kell tenni, hogy vannak ellenségeink. Külsők és belsők egyaránt. Ennek az akaratnak tömegmozgalom és sok ezer kisebb kör egyöntetű kiállása, tüntetése képében is testet kell öltenie. Meg kell érteni, hogy itt nem egy személy, hanem a nemzet sorsáról van szó.

Most minden hátralépés, minden anyagi nehézségre hivatkozás veszélyes. A történelem forgása már csak ilyen: Ha korlátozzák azt az embert, akire a kétharmados többség ráruházta a vezetést, akkor a cselekvés kötelezettsége azokra száll vissza, akik ráruházták. Ilyenformán például az elszámoltatás csak akkor nem marad abba, ha tömegek követelik. Az IMF nem fogja követelni Gyurcsány elszámoltatását, amiért odaadta a sukorói telket Joav Blumnak és főnökének, St. Laudernek a ZsVSZ elnökének, de a tömeget mégsem akadályozhatja meg ebben a követelésben.

Eddig ez a többség csak várta az elszámoltatás lépéseit, furcsállta a sok bejelentést és a kevés folyamatba helyezett eljárást, vádemelést, de mostantól követelnie kell. Neki nem tud parancsolni az IMF, mert a tömeg emberi jogával él.

S van ennél még fontosabb feladat is. Ebben a pillanatban ugyanis a társadalom kettészakadt volta kétségtelenné vált. Soha még világosabbá nem vált, ki itt most az IMF–pufajkás és ki a magyar. Most minden hazaárulást nevesíteni lehet. Hányan vannak, milyen funkcióban és milyen vagyonnal rendelkeznek azok, akik nemcsak tudtak a készülő magyar csődbevitel tervéről, de nemzetközi kapcsolataikkal elő is mozdították, és most ezt a magyarság és kereszténység ellenes összeesküvést akarják a saját hatalmuk visszaállítására, illetve további törvénytelen vagyonosodásukra felhasználni. Soha még ennyire világos nem volt, kik dolgoznak a nemzet többsége ellen.

Egy szűk kör hazaárulása most ténnyé vált. Semmivel sem bűntelenebb Dobrev Klára férjénél, Gyurcsánynál a volt bankár, aki nyilvánvalóan megbízásból kiállt a nyilvánosság elé és elmondta az önbeteljesítőnek szánt jóslatot, hogy egy év múlva a most EU biztos - a volt kommunista, csak állampolgársága szerint magyar Andor László lesz Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor helyett. Aki mögött nem áll senki, csak a globalokrácia, esetleg Sárközi és Obama beszélgetésének sötét hőse, Netanjahu, míg Orbán mögött egy teljesen törvényes kétharmados többség. Mi ez, ha nem hazaárulás és a demokrácia semmibe vétele?

A kikényszerített józan megfontolás, az IMF visszahívása a kormány kezét köti meg, a népét nem. S az öntudatos magyar államalkotó többség nem kötelezhető a hazaárulókkal való együttélésre. Ne forduljon elő az, ami ötvenhat után egy féktelen terror és akasztófa erdő után bekövetkezett, hogy a magyarság belekonszolidálódott az árulóival, a pufajkásokkal való együttélésbe. Az IMF-pufajkásokkal, belesavanyodva az elfogadhatatlan realitásba, nem élhet együtt a nemzet. Minden pillanatban, minden találkozáskor, minden megjelenéskor rá kell mutatni árulásukra. Semmi törvénytelenséget, semmi erőszakot nem kell és nem szabad elkövetni velük szemben, de minden találkozáskor, minden megjelenéskor rá kell mutatni kilétükre, emberi minőségük mocskára és köpni kell. Nem érezhetik magukat otthon abban az országban, amelynek szabadságtörekvését megtorpedózták.

Az ország leggazdagabb embereiről van szó, szinte valamennyiük vagyona kétes eredetű. Az MNB jelenlegi elnöke – ciprusi off-shore cégben lerakott vagyonát, amelyet még igencsak a Deloitte and Touche nevű privatizációs közvetítő, kétes hírű cégnél szerzett, áron alul eladva idegeneknek mindent, ami sűrűbb a levegőnél – ma sem hajlandó elszámolni pénzével. A pályaív maga korrupció: A Deloitte and Touche-ból az MNB elnöki székébe, csak egy nemzetellenességtől áthatott agyban születhetett meg. És a többiek? Békesi a maga Fotexével? Ő most IMF szószóló. Összeköttetéseit, közismert „bölcsességét” és a megszorítások iránti olthatatlan rokonszenvét hozta bele az üzletbe? Mi szükség van itt rá? Természetesen azokkal a fórumokkal egyetemben, amelyekben megszólal.

Szükségtelen mindenkit felsorolni, a berliniektől Konrádig és vissza, le egészen Kertész Ákosig, akinek végeredményben a legpontosabb magyarellenes lelki alapállás felmutatását köszönhetjük. Ők már csak ilyenek. A túlerővel kiharcolt fegyverletételből csak akkor nem lesz végleges Trianon, ha a magyarság erővel juttatja kifejezésre, hogy látja, ismeri, meg tudja nevezni árulóit, és kifejezi, hogy nem hajlandó a velük való szótlan, tétlen, beletörődő együttélésre. Az IMF-pufajkások számára egyébként nyitva van a határ minden irányban.

Csurka István